« Tagasi

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 16. juunil 2020 kell 16.00 Melliste Algkool-Lasteaia vabaajaruumis

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                       11. juuni 2020 a. nr 1-2/22

 

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 16. juunil 2020 kell 16.00 Melliste Algkool-Lasteaia vabaajaruumis.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

1) Kastre valla 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Lisa1

2) Pädevuse delegeerimine

3) Sillaotsa Kooli põhimäärus

4) Sillaotsa Kooli arengukava aastateks 2017-2022 kinnitamine
Lisa1

5) Võnnu Lasteaed Värvuke põhimäärus

6) Melliste Algkool-Lasteaia tegevusvormi muutmine
Lisa1

7) Kastre Vallavolikogu 24. aprill 2018 määruse nr 30 „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine" osaline muutmine

8) Kastre Vallavolikogu 19. juuni 2018 määruse nr 45 „Koolieelse eralasteasutuse ja –lapsehoiu rahastamise kord" osaline muutmine

9) Kastre Vallavolikogu 19. juuni 2018 määruse nr 44 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine" osaline muutmine

10) Kastre Vallavolikogu 06.03.2018 määruse nr 27 „Soojusmajanduse kava Melliste asulale 2017 - 2027 kinnitamine" osaline muutmine
Lisa1

11) Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 32  „Kastre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030" osaline muutmine

12) Kastre valla omandis oleva kinnistu Kiriku park koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
Lisa1

13) Nõustumine transpordimaa Tartu tänav L1 katastriüksuse omandamisega

14) Kastre valla omandis oleva kinnistu Tartu tn 9c koormamine isikliku kasutusõigusega AS Emajõe Veevärk kasuks
Lisa1

15) Nõustumine transpordimaa sihtotstarbega Kääriku tee kinnistu omandamisega

16) Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (Tööstuse tee 12, Võnnu alevik)
Lisa1

17) Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (Kannu tee, Kannu külas )
Lisa1

18) Kastre Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine

19) Kastre Vallavolikogu maa- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine

20) Tartumaa kultuuristrateegia 2025 heakskiitmine
Lisa1

21) Revisjonikomisjoni poolt teostatud kontrolli tulemuste teatavaks võtmine
Lisa1

22) Informatsioon

 

Mati Möller

Volikogu esimees