« Tagasi

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Võnnu lasteaed „Värvuke“ direktori ametikoha täitmiseks.

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Võnnu lasteaia „Värvuke" direktori ametikoha täitmiseks.
 
Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri  26. augusti 2002. a
määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded"  §-s 3 sätestatud
koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded:
 kõrgharidus;
 pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
 eesti keele oskus C1 tasemel;
 kompetentsid õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja
enesejuhtimise valdkonnas.
Head kandidaati iseloomustab veel:
 õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 avatus erinevate õppemeetodite kasutamisel, sh digiõpe;
 hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus;
 vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 valmidus arendada kaasavat haridust;
 ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus.
Tööülesanded:
 asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse, personali ning kohaliku kogukonnaga;
 asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile;
 asutuse õppe- ja majandustegevuse korraldamine.
 
Avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ja CV esitada
digiallkirjastatult 28. septembriks 2020 e-posti aadressil vald@kastre.ee 
Motivatsioonikirjas võiks olla kirjas ka kandideerija visioon lasteaed „Värvuke" juhina.
 
Kontaktisik: Katrin Nurm - katrin.nurm@kastre.ee - 53 043 073