Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kastre Vallavalitsus võttis 21. mail 2020 korraldusega nr 324 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala moodustab Männi tee 4 katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0854, pindala on 4549 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa) ja  Männi tee 13 katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0853, pindala on 7206 m2, sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa). Maa-ameti andmetel paikneb Männi tee 4 katastriüksusel üks rajatis (puurkaev VID PRK0022612). Männi tee 13 on hoonestamata, rajatistest paikneb maaüksuse põhjapoolses keskosas maa-alune reoveepuhasti ja reoveepumpla.  Planeeritava ala pindala on 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Männi tee 4 maaüksus kaheks elamumaa maaüksuseks ja muuta Männi tee 4 ja Männi tee 65 vahelist krundi piiri. Männi tee 13 maaüksus planeeritakse jagada kaheks elamumaa ja üheks üldkasutatavaks maaüksuseks ning muuta Männi tee 13 ja Männi tee 15 vahelist piiri. Elamumaa kruntidele plaanitakse seada ehitusõigused ja arhitektuurinõuded paariselamute ehitamiseks. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavolikogu 11. detsembri 2006. a otsusega nr 59 kehtestatud Raamatu maaüksuse detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 4 kaksikelamu krunti (POS 1, POS 2, POS4 ja  POS 5), 1 üldkasutatava krunti (POS 3), millele rajatakse võrkpalliväljak ja lõkkeplats. Samuti moodustatakse 3 ajutist krunti, millele ehitusõigust ei seata ja millest POS 1a liidetakse Männi tee 65-ga, POS 2a liidetakse POS 2-ga ja POS 3a liidetakse Männi tee 15-ga. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala POS 1, POS 2, POS 4 ja POS 5 on 300 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 1, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja lubatud katusekalle 20-45o,  lubatud korruselisus on 2. POS 4-le ehitusloa saamiseks on vajalik esitada Kastre Vallavalitsusele kirjalik nõusolek, sest antud krundil paikneb reoveepumpla, mille kuja on 20 m ja Keskkonnaministri 31.07.2019 määruse nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1" § 7 lg 1 kohaselt, kui ei ole võimalik täita § 7 lg 1 kuja kohta esitatud nõudeid, võib kuja piiresse jääda hoone, kui ühiskanalisatsiooni omanik või valdaja on hoone omanikult saanud sellekohase kirjaliku nõusoleku (§ 7 lg 2). Kruntide POS 1-2 ja POS 4-5 veevarustus on lahendatud Männi teel asuva ühisveevärgi torustiku baasil ja reovesi on ette nähtud juhtida antud kruntidel Männi tee l asuvasse ühiskanalisatsioonitorustikku. Kruntidel on lubatud kasutada lokaalseid soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid). Detailplaneering on koostatud koostöös Päästeameti Lõuna päästekeskusega, Maanteeametiga ja Põllumajandusametiga. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud planeeritava ala omanik ja planeeritava alaga piirnevate kinnistute omanikud ning koostööd on tehtud AS Emajõe Veevärgiga (24.02.2020 üle vaatamise otsus nr 20-00392), Telia Eesti AS (11.02.2020 projekti kooskõlastus nr 33403733 ja tehnilised tingimused nr 32367873), Elektrilevi OÜ (18.02.2020 projekti kooskõlastus nr 0820808882/tehnilised tingimused nr 329123, tööjoonised kooskõlastada täiendavalt), Eesti Gaas AS (nõusolek nr 304/12.03.2020, ehitusprojekt kooskõlastada AS Gaasivõrk) ja Keskkonnaametiga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  12. juuni- 26. juuni 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 26. juuni 2020. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 8. juuli 2020 algusega kell 15.00 Kastre Vallavalitsuses.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad kaardirakendusest EVALD alates 12.06.2020