« Tagasi

Hajaasustusprogramm 2020

Hajaasustusprogramm 2020 taotlemine

 

Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1 ja riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm" § 9 lõike 1 alusel kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruari 2020. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprilli 2020. a. Programmis osaleda soovivad elanikud saavad taotlusi esitada 2 kuu jooksul Kastre Vallavalitsusele alates 17.02.2020 kuni 17.04.2020.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises,

millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2020);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2015-2019) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.  Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest. Riigi Tugiteenuste kodulehel on olemas „Arvutamise abimees", kus eelnevalt sisestatud vorm aitab arvutada omaosaluse summa.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2021.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla kontaktisikuks määratud ametnikuga (keskkonnaspetsialist Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee).

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele.

Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt aadressil https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm. Nimetatud veebilehel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Esitada tuleb järgnevad dokumendid: taotlusvorm, valdkonna projekti tegevuste kirjeldus ning projekti eelarve (Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel vormid olemas). Lisaks garantiikiri omaosaluse summa kinnitamiseks ja kaks hinnapakkumist planeeritavate tööde kohta. Kvalifitseeruvad ainult Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel olevad avalduste vormid.

 

 

Orienteeruv ajakava:

  • Alates 17.04.2020 avalduse läbitöötamine; hindamiskomisjoni moodustamine;
  • Mai 2020: hindamiskomisjon tutvub taotluses kajastatud majapidamistega;
  • Juuni – juuli 2020: riigihalduse ministri käskkiri riigi toetusvahendite jaotuse kohta; toetuse saanud majapidamiste väljakuulutamine Vallavalitsuse korraldusega;
  • August 2020: riigipoolne toetusraha väljamakse kohalikule omavalitsusele; algab toetuslepingute sõlmimine (tingimusel kui toetuslepingu tingimused on majapidamisel täidetud);
  • August – September 2020: Projektis ettenähtud töödega alustamine.

 

 

Tööde lõppemisele järgnev ARUANDLUS:

  1. Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohaliku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:
    1. Kulu- ja maksedokumentide koopiad,
    2. Veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

Aruandluse dokumendi saab kätte SIIT: Hajaasustuse programmi – Dokumendid: „Toetuse kasutamise aruanne 2020".