Kastre valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga 13.05.2020

„Kastre Vallavalitus esitas 13.05.2020 ministeeriumitele, ametitele ning
huvitatud isikutele üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende kohta ettepanekute
küsimiseks.
Ettepanekute esitamise tähtajaks oli 30.06.2020.
Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsus seisuga mai 2020:
 
1) lähteseisukohad (LS)
2) keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK)
3) Kastre valla üldplaneering (ÜP)
 
Tähtajaks saabunud ettepanekud vaadatakse läbi ning avalikustatakse koos
muudatustega seejärel ka valla kodulehel.