Vallavalitsuses ei toimu vastuvõttu kuni 04. maini 2020.a.

Uudised ja teated

Kastre Vallavalitsus soovib sõlmida lepingu detailplaneeringu koostajaga

03.04.2020

Kastre Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda hinnapakkumisel teenuse ostmiseks „Haaslava lasteaia detailplaneeringu koostamine“ vastavalt Planeerimisseadusele, Kastre valla õigusaktidele, riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusele nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“, Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2011 määrusele nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“, keskkonnaministri 16. detsembri 2016 määrusele nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ja muudele asjakohastele õigusaktidele.  Loe edasi »