Hajaasustuse programmi info

20.06.23

Info hajaasustuse programmi kohta on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt

 

ARUANDLUS

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohaliku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad;
  • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

 

Aruande vormid on leitavad SIIN

Hajaasustuseprogramm 2018. a rahastatud projektid

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2018. aastal tabel

2018. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

27.03.19

Riigihalduse ministri 20.03.2018.a käskkirjaga nr 1.1-4/66 kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 9. aprill 2018.a ning taotluse esitamise tähtpäevaks 11. juuni 2018.a.

Programmis osaleda soovivad elanikud saavad taotlusi esitada 2 kuu jooksul Kastre Vallavalitsusele alates 09.04.-11.06.2018.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises,
millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2018);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2013-2017) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.  Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. 
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2019. 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti
läbi programmdokument ja konsulteerige valla kontaktisikuks määratud ametnikuga.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. 

 

Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 käskkirjas nr 1.1 1/14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Hajaasustuse programmi määrus - https://www.riigiteataja.ee/akt/126022018007?leiaKehtiv

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Kastre vallas on keskkonnaspetsialist Mirjam Loks. Info: e-post mirjam.loks@kastre.ee, tel. 5341 4205.

Vastavalt Kastre Vallavalitsuse 29.03.2018 korraldusele nr 174Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine ning kohaliku omavalistuse eelistatud sihtrühma  ja valdkonna prioriteetsuse mitte määramine" on moodustatud hajaasustuse programmi  hindamiskomisjon järgnevalt:

komisjoni esimees Tõnu Muru- abivallavanem;
Liikmed: Mirjam Loks - keskkonnaspetsialist;
Heiki Tooming- ehitusspetsialist;
Mart Keerutaja- arendusspetsialist;
Maanus Ringo- maaspetsialist.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse EAS´i poolt koostatud hindamisjuhendi alusel. Kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetavate valdkondade prioriteetsus.

Hajaasustuse programmist 2018.a toetavate valdkondade prioriteetusust ja eelistatud isikute sihtrühmi Kastre vallas ei ole täiendavalt määratud