5.04.23

Asukoht: Poka tee 39, Poka küla, Kastre vald, Tartumaa

Sotsiaalmeedia konto

Asutus on rajatud Kastre Vallavalitsuse ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega.
 


 

Asutuse projektijuht

Delia Bergmann

delia.bergmann@kastre.ee

5330 6993

 

Käesoleval ajal osutatakse Poka Sotsiaalteenuste Keskuses:

  • päevahoiuteenust täisealisele inimesele;
  • tugiisikuteenust;
  • koduteenust.

Teenusele saamiseks tuleb pöörduda valla sotsiaaltöö spetsialisti poole.

Päevahoiuteenust osutatakse tööpäevadel hommikust õhtuni (kella 8.00-16.00).

Päevahoiuteenusega tagatakse päevasel ajal täisealistele isikutele turvaline keskkond, võimetekohane loov tegevus ja toimetulekut toetavad tegevused, vähendamaks tööealise pereliikme hoolduskoormust.

Teenus sisaldab juhendamist ja abistamist igapäevaeluks vajalike toimingute ning hooldusprotseduuride sooritamisel, toitlustamist, abistamist söömisel, puhkamisvõimalust, aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist, ohutuse ja järelevalve kindlustamist klientidele ja teisi toimetulekut toetavaid tegevusi.

Toitlustus on teenuse saajale tasuline. Toidukorra hinna kinnitab vallavalitsus korraldusega.

Teenusele transport tuleb korraldada pereliikmetel ise, vajadusel saab taotleda vallast sotsiaaltranspordi osutamist.

Tugiisikuteenus on suunatud isikutele, kes vajavad sotsiaalse, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma igapäeva elu kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tugiisiku tööks on inimese abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu isiku kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas. Teenus on abivajajale tasuta.

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti, sealjuures võimaldades ülalpidamiskohustustega isikutel suunduda tööturule või jätkata tööl käimist. Koduteenuse puhul abistatakse isikut toimingutes, millega ta kõrvalise abita hakkama ei saa, kuid mis on vajalikud harjumuspärases keskkonnas toimetulekuks (abi sotsiaalteenuste ja arstiabi saamisel, toidu valmistamisel, toiduainete saamisel, eluaseme kütmisel ja korrashoiul, sotsiaalne nõustamine ja juhendamine). Teenuse osutamine on teenuse saajale tasuline, teenuse hind on kehtestatud Vallavalitsuse määrusega..

REGULEERIVAD KORRAD

TAOTLUSVORMID

 

Pooleli olevad projektid

Perioodil 01.01.2022–30.04.2023 rakendub Kastre Vallavalitsuse ja Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Motiveerime, jõustame, toetame"

Projekti eesmärk on jõustada Kastre valla noori vanuses 16-29 aastat, parandamaks noorte õppimisvõimalusi, tööle asumist ja konkurentsivõimet tööturul.

 

Osaleda saavad 16-29-aastased Kastre valla noored kes:

  • ei õpi, ei tööta
  • on kuue kuu jooksul töötanud vähem kui 30 kalendripäeva
  • on kuue kuu jooksul Eesti Töötukassa või SKA pikaajalise kaitstud töö teenuse raames oled olnud hõivatud tööga kõige rohkem 90 kalendripäeva

Osalejale võimaldatakse erialast väljaõpet, koolitusi, sõidu- ja majutustoetust koolitusel osalemise,  stipendiumi koolitusel osalemisel, vajadusel nõustamisteenuseid.

Projekti raames on kõik tegevused osalejale TASUTA!

 

Projekti koordinaator 

Maret Toom

maret.toom@kastre.ee  

5322 5484      

                

Lõpetatud projektid:

  • Perioodil 01.11.2018–31.10.2020 arendas Kastre vald projekti nr 2014-2020.2.02.18-0067 "Sotsiaalteenused Kastre vallas" raames sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamiseks endisest Mäksa vallamajast Poka külas Poka Sotsiaalteenuste Keskuse. Esimeses etapis asutati päevahoid täisealistele erivajadustega inimestele. Keskuses hakati koordineerima erinevaid sotsiaalteenuseid (sh tugiisikuteenus ja koduteenus).
  • Perioodil 28.02.2020–27.02.2022 laiendati projektiga nr 2014-2020.2.02.19-0213 "Sotsiaalteenuste laiendamine Kastre vallas" päevahoiuteenust ning arendati välja uue teenusena isikliku abistaja teenus.
  • Perioodil 01.11.2020–31.10.2022 arendati projektiga nr 2014-2020.2.02.20-029 "Sotsiaalteenuste arendamine Kastre vallas" tugiisikuteenust, päevahoiuteenust tööealisele erivajadusega inimesele ja jätkati koduteenuse osutamist.