Meloni katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

5.10.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 2.oktoobri 2020 korraldusega nr 559 algatada Ignase külas asuva Meloni katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Meloni katastriüksus (kinnistu registriosa nr 10832950, katastritunnus 18501:001:1516, pindala on 6131 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Ehitisregistri andmetel katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Ehitisregistri andmetel katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku on 6131 m2. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav väljaspool detailplaneeringu kohustusega ala, kui soovitakse olemasolevat maaüksust jagada enam kui kolmeks katastriüksuseks.  Meloni katastriüksus jääb üldplaneeringus valgele maa-alale, millel maa kasutusotstarbe muutmine võib toimuda Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.3.10.) kohaselt detailplaneeringu koostamise käigus.  Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.

Toimetaja: MART KEERUTAJA