Haaslava külas asuva Kalliku katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

7.04.20

Haaslava külas asuva Kalliku katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 2.aprillil 2020 korraldusega nr 229 algatada Haaslava külas asuva Kalliku katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Kalliku katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0500, pindala on 5,14 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 3601104). Ehitisregistri andmetel katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine. Planeeritava ala pindala on 5,14 hektarit. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Kalliku katastriüksus jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja Kastre valla veebilehel. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

 

Korralduse ja korralduse lisadega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=156826

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA