4.07.18

Tulenevalt jäätmeseaduse § 39 lõikele 1 arendatakse jäätmehooldust valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava alusel. Vastavalt jäätmeseaduse § 55 tuleb jäätmekava eelnõu esitada enne selle vastuvõtmist arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametile.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1, § 37 lg 3 punkti 2, jäätmeseaduse § 55- 58, annab Kastre Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

1.Kiita heaks „Kastre valla jäätmekava aastateks 2018-2022" eelnõu vastavalt lisale ning suunata see avalikule väljapanekule korralduses punktis 2 nimetatud ajal ja kohas.

2. Avalikustada Kastre valla jäätmekava 23.07.2018- 05.08.2018 Kastre valla kodulehel www.kastre.ee

3. Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Kastre Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@kastre.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Vallamaja Kurepalu küla Tartumaa, 62113.

4. Korraldada 08.08.2018 algusega kell 16.00 Kurepalu Priiuse seltsimajas avalik arutelu, juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitati kirjalikke ettepanekuid.

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

6. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse   teatavakstegemisest, esitades vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras  Kastre Vallavalitsusele või kaebuse Tartu Halduskohtusse (Kalevi 1, 51010 Tartu) halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.