23.01.19

Ettepanek eelläbirääkimiste alustamiseks (hoonestusõiguse seadmine hoonestamata kinnistutel lasteaia ehitamiseks)

 

Kastre Vallavalitsus teeb ettepaneku eelläbirääkimiste alustamiseks ja hoonestusõiguse seadmise jaoks pakkumise saamiseks hoonestamata kinnistutele Kastre vallas, Haaslava külas. Hoonestusõiguse sõlmimise eesmärk on lasteaiahoone ehitamine hoonestusõigusega koormatavale kinnistule. Hoonestusõiguse seadmise läbirääkimisi alustatakse ja leping sõlmitakse hoonestusõiguse eesmärgi saavutamiseks enim vastavaima pakkumise esitajaga.

Hoonestusõiguse seadmise üldised tingimused:

 • Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat arvates hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest.
 • Hoonestusõigus seatakse tasuta.
 • Hoonestaja on kohustatud projekteerima ja valmis ehitama (sh saama kasutusloa) lepingus nimetatud ehitise (lasteaed) hiljemalt 2021 aasta lõpuks.
 • Ehituse tähtaegade ja etappide mittetäitmisel või mittetähtaegsel täitmisel hüvitab hoonestaja kinnistu omanikule kinnistu hoonestusõiguseks ettevalmistamiseks tehtud kulud. Hüvitamisele ei kuulu kulud, millega on hoonestusõigusega koormatud kinnistu ettevalmistamisega väärindatud ka teisi planeeringualas olevaid kinnistuid.
 • Kinnistu võõrandamisel on Kastre vallal 3 kuu jooksul pärast vastava kirjaliku teate saamist ostueesõigus.
 • Hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisega või muutmisega seotud kulud, sh notari tasu ja riigilõivu tasub hoonestaja.

Nõuded kinnistule:

 • Kinnistu või mitme kinnistu summaarne minimaalne suurus on 10000 m2  sh üks ehitusalaune ala minimaalselt 800 m2.
 • Juurdepääsu tee avalikult teelt sh valgustatud kõnniteelt.
 • Kinnistu on planeeringujärgselt ehituseks ettevalmistatud.
 • Kinnistul on kommunikatsioonide liitumised liitumispunktideni (ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga).

Hoonestusõiguse seadmise lisatingimused:

 • Kinnistu omanik on kohustatud hoonestajale tagama hoonestusõigusega koormatud kinnistu vastavuse lepingus esitatud nõuetele. Kinnistule esitatud nõuetele vastavusse viimise tähtaegsel mittetäitmisel hüvitab kinnistu omanik hoonestajale kõik tehinguga seotud kulud sh hoone projekteerimiskulud.
 • Hoonestaja kannab kulud ja sõlmib lepingud, mis on seotud elektri- ja küttesüsteemi liitumistega.

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • andmed pakkuja kohta (juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress ja kontakttelefon ning juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise kohta);
 • nõusolek sõlmida hoonestusõiguse seadmise leping kehtestatud tingimustel;
 • hoonestatava kinnistu(te) andmed ja kinnitus nende selle kohta, et kinnistud ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega.
 • pakkumuse esitamise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ja vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Eelläbirääkimistel osalemise soovi ja esialgse pakkumise palume edastada hiljemalt 22.02.2019  aadressil vald@kastre.ee

 

Lisainformatsioon: Priit Lomp, 56982166, priit.lomp@kastre.ee

Toimetaja: MART KEERUTAJA