22.10.20

HINNAKIRI

Sillaotsa spordihoone hinnakiri alates 01.11.2020

 

Teenuse kirjeldus KESTVUS  HIND €

 

Pallisaal 357m²

   
Pallisaal 60 min 12,00
Pallisaal 90 min 20,00
     
     
Pallisaal vallagruppidele 60 min 10,00
Pallisaal vallagruppidele 90 min 15,00
     
Pallisaali üksikpääse (vaba aja olemasolul) 90 min 02,00

 

Jõusaal 78m²

   
Jõusaal kuukaart 30 päeva 90 min 10,00
Jõusaal üksikpääse 90 min 02,00
Jõusaal soodus* 90 min TASUTA
     
Saun 60 min 08,00
Pesemisteenus üksikpääse 15 min 01,00
     
Kogu spordihoone kasutamine   Hind kokkuleppel
     
     

 

* Jõusaal kuni 18a noortele tasuta. Alla 16a. noori ilma täiskasvanuta treenima ei lubata.

 

SILLAOTSA SPORDIHOONE KODUKORD                    

 • Treenerid, õpetajad või teised treeningrühma juhendavad isikud on kohustatud tutvustama oma treeningrühmale spordihoone kodukorda ning vastutavad selle täitmise eest. Üksikkasutaja tutvub spordihoone kasutamise eeskirjadega isiklikult ning vastutab selle täitmise eest.
 • Spordihoonet kasutatakse ainult sihipärasel eesmärgil (koolitundide, treeningute, spordivõistluste või teiste kokkulepitud ürituste läbiviimiseks). Spordihoones toimuv tegevus on eelnevalt kooskõlastatud spordihoone juhatajaga. Samuti on spordihoone personali poolt antavad korraldused ja juhised koheseks täitmiseks kõigile spordihoone kasutajatele/külalistele.
 • Spordihoone külastajate sõiduautode parkimine toimub ainult Sillaotsa spordihoone ja Sillaotsa Kooli parklas.
 • Spordihoones välisjalanõudes liikuda ei tohi. Jalanõud tuleb panna fuajees olevale riiulile. Antud reegel kehtib kõigile külastajatele, treeneritele, õpetajatele ja personalile.
 • Spordihoones võib harjutada ainult puhastes sportlikes sisejalanõudes. Personalil on õigus teha märkusi ning anda korraldusi jalatsite osas ning need on kasutajale koheseks täitmiseks.  
 • Spordihoone kõikides ruumides tuleb hoida puhtust ja korda.
 • Spordihoone treeningvahendeid kasuta alati heaperemehelikult ning hoolitse, et vahendid saaksid alati tagasi oma kohale.
 • Kaastreenijatesse suhtu lugupidavalt ning jälgi, et oma tegevuse või tegevusetusega ei sega teisi kasutajaid.
 • Spordihoone siseruumidesse, pallimänguväljakule ja abiruumidesse palume mitte tuua toitu, klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
 • Spordihoones on suitsetamine ja alkoholi ning narkootiliste ainete tarbimine kategooriliselt keelatud! Samuti on keelatud viibida spordihoones alkoholi ning narkootiliste ainete joobeseisundis.
 • Valveta jäetud isiklike esemete eest Sillaotsa Spordihoone ei vastuta. Soovi korral on igal spordihoone külastajal võimalik kasutada lukustatavaid kappe riietusruumides oma isiklike asjade hoidmiseks. Enne spordihoonest väljumist on külastaja kohustatud tagastama saadud võtme.
 • Spordihoone lahtiolekuajad on üleval Kastre valla kodulehel Kastre.ee/treeninguajad. Erandjuhtudest (koolivaheajad, suveperiood) teavitatakse.
 • Kõikidele spordihoone kasutajatele kehtib kehtestatud hinnakiri. Üksikkasutajate puhul lunastab/tõendab kasutusõiguse külastaja isiklikult, grupi-treeningute korral lunastab/tõendab kasutusõiguse grupijuhendaja.
 • Külastaja poolt tahtlikult tekitatud materiaalne kahju kuulub korvamisele kahjustaja poolt.
 • Laste järelvalve ja turvalisuse tagamine on lapsevanema/hooldaja kohustus.
 • Spordiklubi ei vastuta kasutaja tervisliku seisundi eest!
 • Ruumidest viimasena lahkudes kustuta tuled ja sulge aknad.
 • Tekkinud probleemist teavitada koheselt spordihoone juhatajat.

 

PALLISAAL

 • Pallisaali kasutatakse graafiku alusel.
 • Puitpõrandal on keelatud inventari või toolide lohistamine ning mittevastava inventari kasutamine.
 • Treeningrühma treeningu lõpetab grupi juhendaja vastavalt kasutusgraafikule. Juhendaja vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid pallisaali ja olmeruumid õigeaegselt.
 • Inventar on täielikult kasutaja vastutusel, sihilikul lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne vastutus.
 • Kogu treeningpaik tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada ning tekkinud prahist puhastada.
 • Pallisaalis on videovalve.

 

JÕUSAAL

 • Treeningule tulles märkida Google kalendrisse (Kastre.ee/treeninguajad) oma nimi ja treeningu kestvus. Ühele kellaajale palun mitte märkida üle kolme treenija.
 • Kasuta jõusaali ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil.
 • Turvalisuse tagamiseks võib jõusaalis viibida alates 16. eluaastast. Noorematel kasutajatel peab kaasas olema kas õpetaja, treener või lapsevanem, kes vastutab turvalisuse eest.
 • Ära hõiva treeningseadmeid ainult endale, anna puhkepauside ajal võimalus neid ka teistel kasutada.
 • Jõusaali kasutaja jälgib üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.
 • Pane raskused alati peale kasutamist tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. ära jäta kettaid kangile ja hantleid põrandale.
 • Kasuta inventari ja treeningvahendeid heaperemehelikult. Jõusaalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab jõusaali kasutaja.
 • Treeningu järel puhasta ruum treeningul tekkinud prahist ja desinfitseeri kasutatud inventar selleks ettenähtud vahendiga.
 • Jõusaalis on videovalve.
 • Tekkinud probleemidest teavita spordihoone juhatajat.

 

SAUN, PESURUUMID

 • Ruumidesse on keelatud siseneda välisjalanõudes. Jalanõud asetada selleks ettenähtud kappi.
 • Sauna lülitab sisse ja välja spordihoone personal.
 • Saunaviha ja mee kasutamine saunas on keelatud.

 

Toimetaja: RIINA VALS