Hajaasustusprogramm 2024 taotlemine

15.01.24

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks on 2024. aastal 1. veebruar ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprilli 2024.
Programmis osaleda soovivad elanikud saavad taotlusi esitada kahe kuu jooksul Kastre Vallavalitsusele alates 1.02.2024 kuni 1.04.2024.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2023);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6 500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2019-2024) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. 

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest. Õigete summade arvutamiseks soovitame kasutada „Arvutamise abimees" faili, kus eelnevalt sisestatud vorm aitab arvutada omaosaluse summa.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus (juuni 2024) ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2025.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, tutvuge enne taotluse esitamist programmdokumendiga või konsulteerige valla kontaktisikuks määratud ametnikuga (keskkonnaspetsialist Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee).

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele.

Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt aadressil https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Esitada tuleb järgnevad dokumendid:

  1. taotlusvorm;
  2. valdkonna projekti tegevuste kirjeldus ning projekti eelarve;
  3. garantiikiri omaosaluse summa kinnitamiseks;
  4. kaks hinnapakkumist planeeritavate tööde kohta.

Kvalifitseeruvad ainult Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel olevad avalduste vormid.

Hinnapakkumiste esitamisel veenduge, et hind sisaldab ka ehitusteatise/ehitusloa taotlemist ning tööde valmimisel kasutusteatise esitamist.

 

Taotlusdokumendid võib saata e-posti aadressil karenkatri.voll@kastre.ee või vald@kastre.ee. Dokumendid võib saata ka Kastre Vallavalitsuse postiaadressile: Vallamaja Kurepalu 62113, Kastre vald, Tartu maakond.

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Taotluse lisa veesüsteemid

Taotluse lisa kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa juurdepääsuteed

Taotluse lisa autonoomne elektrisüsteem

Garantiikirja näidis

Arvutamise abimees