Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 18. juuni 2024

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 18. juuni 2024 kell 17:00 Melliste Kooli vabaaja ruumis.

Arutlusele tulevad küsimused:

 1. Kastre valla 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja finantsjuht Triinu Uibo
 2. Kastre valla omandis oleva Puusta tee kinnistu (katastritunnus 29101:001:0443) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja majandusosakonna juhataja Tõnu Muru
 3. Kastre valla omandis oleva Särghaua tee kinnistu (katastritunnus 29101:001:0618) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja majandusosakonna juhataja Tõnu Muru
 4. Tasuta transpordimaa Kõnnu ringtee L2 katastriüksuste omandamisega nõustumine. Ettekandja majandusosakonna juhataja Tõnu Muru
 5. Vallavara võõrandamine otsustuskorras seoses detailplaneeringu vähendamisega. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov
 6.  Lühiülevaade projektist ''Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024''. Ettekandja Annela Laaneots

 

Mati Möller

Volikogu esimees

Eelnõud

Kastre vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 20. mail 2024

Kastre Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 20. mai 2024 kell 17:00 Sillaotsa Koolis ruum nr 201.

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Kastre valla omandis oleva kinnistu Alajaama tee (katastritunnus 29101:001:1092) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja abivallavanem Alar Arukuusk
 2. Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine. Ettekandja vallasekretär Natalja Sisas
 3. Info (Kastre valla arengukava algatamise  tutvustamine. Ettekandja OÜ MS Inspire).

 

Mati Möller

Volikogu esimees

 

Eelnõud

Kastre Vallavolikogu istung 23. aprillil 2024

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 23.aprill 2024 kell 17:00 Melliste Kooli vabaaja ruumis.

Arutlusele tulevad küsimused:

 1. Kastre valla eelarvest ühistranspordi toetamise kord. Ettekandja vallavanem Annika Pajumaa-Murov
 2. Kastre valla omandis olevate kinnistute (Palli kinnistu katastritunnus 18501:001:1340, Pikamäe tee kinnistu katastritunnus 29101:001:0028, Poka tee 39 kinnistu katastritunnus 50101:004:0137, Sinilinnu teelõik 2 kinnistu katastritunnus 29101:001:0591 ja Vallamaja tee kinnistu katastritunnus 29101:001:0591) koormamine isikliku kasutusõigusega Enefit AS kasuks. Ettekandja majandusosakonna juhataja Tõnu Muru
 3. Transpordimaa Pihla tee L1 katastriüksuste omandamisega nõustumine. Ettekandja majandusosakonna juhataja Tõnu Muru
 4. Loa andmine riigihanke korraldamiseks. Ettekandja majandusosakonna juhataja Tõnu Muru

 

Mati Möller

Volikogu esimees

eelnõud

Kastre Vallavolikogu istung 26.märts

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 26.märts 2024 kell 17:30 Vooremäe Tervisespordikeskuses

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvitegevuse toetamise kord. Ettekandja haridus-ja kultuuriosakonna juhataja Kaisa Vahtla
 2. Soojusmajanduse kava Melliste asulale 2024 - 2034 kinnitamine. Ettekandja majandusosakonna juhataja Tõnu Muru
 3. Nõustumine Eerika tee L1 (katastritunnus 18501:001:0195) kinnistu omandamisega. Ettekandja abivallavanem Alar Arukuusk.
 4. Kastre valla omandis oleva Ürgoru tänav kinnistu (katastritunnus 50102:001:0081) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja abivallavanem Alar Arukuusk.
 5. Sundvalduse seadmine  Kastre vallas Päkste külas Voore tee 16 (katastriüksus 18502:004:0326) Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja abivallavanem Alar Arukuusk

 

Mati Möller

Volikogu esimees

 

Eelnõud

Kastre Vallavolikogu istung 13. veebruaril 2024

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 13. veebruar 2024 kell 17.00 Võnnu kultuurimajas

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Kastre valla 2024. aasta eelarve II lugemine. Ettekandja Triinu Uibo
 2. Kastre Vallavolikogu 21.11.2017 määruse nr 3  „Kastre Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" osaline muutmine. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov
 3. Kastre Vallavolikogu 23.01.2018 määruse nr 14 „Kastre Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorralduse põhimõtted, palgamäärad ja tingimused" osaline muutmine. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov
 4. Kastre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri. Ettekandja Karen Katri Voll
 5. Kastre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. Ettekandja Karen Katri Voll
 6. Abivallavanema töötasu määramine. Ettekandja Triinu Uibo
 7. Vallavanema töötasu määramine. Ettekandja Triinu Uibo
 8. Kastre Vallavolikogu eelarvekomisjoni koosseisu muutmine. Ettekandja Lauri Roosiorg
 9. Kastre valla omandis oleva Haage tee L1 kinnistu (katastritunnus 18501:001:1470) koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks.  Ettekandja Alar Arukuusk
 10. Revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaani kinnitamine. Ettekandja Aavo Ossip
 11. Revisjonikomisjoni ettepanekute täitmine. Ettekandja Aavo Ossip
 12. Kastre valla vapimärgi andmine. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov

 

Mati Möller

Volikogu esimees

Eelnõud

 

Kastre Vallavolikogu istung 19. detsembril

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 19.detsember 2023 kell 17.00 Vooremäe Tervisespordikeskuses.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

1)    Kastre valla 2024. aasta eelarve I lugemine. Ettekandja  Triinu Uibo

2)    Kastre valla omandis olevate Tuigo kooli kinnistu (registriosa number 23073750 ja Jalgrattatee kinnistu (registriosa number 3777704) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Alar Arukuusk

3)    Kastre valla omandis oleva Pikamäe tee kinnistu (registriosa number 22400650) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Alar Arukuusk

4)    Sotsiaaltransporditeenuse osutamise jätkamise tegevustes osalemiseks ja halduslepingu sõlmimiseks loa andmine. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov

5)    Kastre valla ametiraha kujunduse kinnitamine. Ettekandja  Annika Pajumaa-Murov

6)    Osalemine INTERREG programmis ja projekti omaosaluse garanteerimine. Ettekandja Karen Katri Voll

 

Mati Möller

Volikogu esimees

eelnõud

Kastre Vallavolikogu istung 28.november 2023

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 28.november 2023 kell 17.00 Melliste Kooli vabaaja ruumis.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

 1. Kastre valla 2023. aasta I lisaeelarve. Ettekandja  Triinu Uibo
 2. Vabaühenduste toetamise kord Kastre vallas. Ettekandja Kaisa Vahtla
 3. Kastre Vallavolikogu 28.08.2018 määruse nr 49 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine" osaline muutmine.  Ettekandja Kaisa Vahtla
 4. Eraüldhariduskoolide toetamine vallaeelarvest. Ettekandja Kaisa Vahtla
 5. Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine. Ettekandja Kaisa Vahtla
 6. Võnnu Keskkooli arengukava aastateks 2023-2026 kinnitamine. Ettekandja Kaisa Vahtla
 7. Laenu võtmine. Ettekandja Triinu Uibo
 8. Kurepalu külas asuva Anna kinnisasja omandamine. Ettekandja  Alar Arukuusk
 9. Ehitise peremehetuks tunnistamine. Ettekandja Alar Arukuusk
 10. Kastre valla omandis oleva Alajaama tee kinnistu (registriosa number 18598250, katastritunnus 29101:001:1092 ) koormamine isikliku kasutusõigusega Elering AS kasuks. Ettekandja Alar Arukuusk
 11. Sundvalduse seadmine  Tartu maakonnas, Kastre vallas, Mõra külas, Kure tee, Kure tee 1 ja Kure tee 2 kinnistutele Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Alar Arukuusk
 12.  Sundvalduse seadmine  Kastre vallas Võnnu alevikus, Tartu tn 19 (katastriüksus 91501:003:0411) Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Alar Arukuusk
 13. Kastre valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine. Ettekandja Karen Katri Voll
 14. Nõusoleku andmine vallavara võõrandamiseks ja auto liisimiseks avaliku riigihanke korraldamiseks. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov

Eelnõud

Kastre Vallavolikogu istung 10.oktoobril 2023

 

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 10.oktoobril 2023 kell 17.00 Võnnu  Kultuurimajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

1) ''Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024'' .Küsimuste vastamine. Ettekandja Annela Laaneots

2) Kastre valla arengukava aastateks 2019-2028 uue redaktsiooni kinnitamineEttekandja Mart Keerutaja

3) Kastre valla eelarvestrateegia 2024-2027 kinnitamine. Ettekandja Triinu Uibo

4) Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse rahastamise kord. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov

5) Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 23542150) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Ettekandja Alar Arukuusk

6) Kastre valla omandis olevate kinnistu (registriosa number 18462650) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Alar Arukuusk

7) Kastre valla omandis olevate kinnistute (registriosa number 20320750, registriosa number 3362950,  registriosa number 20842150, registriosa number 3412150, registriosa number 20801450, registriosa number 6371650, registriosa number 4833804  ja registriosa number 4839404) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja  Alar Arukuusk

8) Sundvalduse seadmine  Koke külas (katastritunnus 18502:003:0276 ja 18502:003:02)  Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Alar Arukuusk

9) Sundvalduse seadmine Tõõraste külas (katastritunnus 18501:001:0282 ) Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Alar Arukuusk

 

Mati Möller

Volikogu esimees

 

Eelnõud

Kastre vallavolikogu istung 27. juunil

26.06.23

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 27. juunil 2023 kell 17.00 Melliste kooli vabaaja ruumis.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

1) Kastre valla 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja Triinu Uibo

 

2) Võlanõustamisteenuse osutamise kord. Ettekandja Karmen Vetemäe

 

3) Turvakoduteenuse osutamise kord. Ettekandja Karmen Vetemäe

 

4) Varjupaigateenuse osutamise kord. Ettekandja Karmen Vetemäe

 

5) Maamaksumäära kehtestamine. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov, Alar Arukuusk

 

6) Kastre valla omandis oleva Kullapaja kinnistu (registriosa number 4130404) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Alar Arukuusk

 

7) Kastre valla omandis olevate kinnistute Kortsu tee L1 ja Gaasijaama tee (registriosa number 21907850 ja registriosa number 20793850) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Alar Arukuusk

 

8) Kurepalu külas asuvale Priiuse seltsimaja kinnistule reaalservituudi seadmine. Ettekandja Alar Arukuusk

 

9) Sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks. Ettekandja Alar Arukuusk

 

10) Esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov

 

11) Valla valimiskomisjoni moodustamine. Ettekandja Natalja Sisas

 

12) Ülevaade projektist ''Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024''. Ettekandja Annela Laaneots

 

Mati Möller

volikogu esimees

 

Eelnõud

Kastre vallavolikogu istung 25. mail

20.05.23

Kastre Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. mai 2023 kell 17.00 Melliste kooli vabaaja ruumis.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

1) Kastre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 kinnitamine. Ettekandjad Tõnu Muru

 

2) Projekti omaosaluse garanteerimine. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov

 

3) Projekti Tuigo tee, Mõra küla, Kastre vald ÜVK rajamise rahastamise  garanteerimine. Ettekandja Tõnu Muru

 

4) Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Ettekandja Tõnu Muru

 

5) Vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja liikmete kinnitamine. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov

 

6) Kastre Vallavolikogu 18.01.2022 otsuse nr 19 „Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse" osaline muutmine. Ettekandja Tõnu Muru

 

Mati Möller

volikogu esimees

 

Eelnõud

Kastre Vallavolikogu istung 18. mail

12.05.23

Kastre Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. mai 2023 kell 17.00 Võnnu kultuurimajas.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

1) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamise kord Kastre vallas. Ettekandjad Karmen Vetemäe

 

2) Hoolduskulu piirmäära kehtestamine. Ettekandja Karmen Vetemäe

 

3) Lasteaed Laanelill põhimäärus. Ettekandja Kaisa Vahtla

 

4) Sundvalduse seadmine reformimata maale Tigase külas (katastritunnus 50101:003:0112) Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

 

5) Sundvalduse seadmine reformimata maale Pikamäe tee 2 C (katastritunnus 29101:001:0862)

Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

 

6) Sundvalduse seadmine reformimata maale Koke külas (katastritunnus 29101:001:0686)

Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

 

7) Sundvalduse seadmine reformimata maale Veskimäe külas (katastritunnus 29101:001:0944) Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

 

8) Vallavanema valimine. Ettekandja Mati Möller

 

Mati Möller

volikogu esimees

 

Eelnõud

Kastre Vallavolikogu istung 2. mail 2023

 

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 2. mail 2023 kell 17.00 Melliste kooli vabaaja ruumis.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

1) Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetamise kord. Ettekandja Mai Aasjõe

2) Sillaotsa Kooli ümberkorraldamine ja lasteaed „Laanelill"  asutamise algatamine. Ettekandja Mai Aasjõe

3) Kastre valla omandis oleva Endli tee L1 kinnistu (registriosa number 22786450) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

4) Kastre valla omandis oleva Musta-Mandli tee kinnistu (registriosa number 23001850) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

5) Kastre valla omandis oleva Parve tee kinnistu (registriosa number 20825250) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

6) Kastre valla omandis oleva Pikamäe tee kinnistu (registriosa number 22400650) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

7) Kastre valla omandis oleva Tsobi tee L5 kinnistu (registriosa number 20826650) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

8) Kastre valla omandis oleva Nurme tee kinnistu (registriosa number 2878904) koormamine isikliku kasutusõigusega AS Emajõe Veevärk kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

9) Ühe eurose maksusmusega transpordimaa Paluküla tee L2 katastriüksuse omandamisega nõustumine. Ettekandja Tõnu Muru

 

Mati Möller

Volikogu esimees

 

Eelnõud

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 21. veebruaril 2023 kell 17.00 Melliste Kooli vabaaja ruumis

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                            

             

 

Kurepalu                                                                                                            16. veebruar 2023 a. nr 1-2/13

 

 

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 21. veebruaril 2023 kell 17.00 Melliste Kooli vabaaja ruumis.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

1) Kastre valla 2023. a eelarve II lugemine. Ettekandjad Triinu Uibo ja Priit Lomp

2) Eraüldhariduskoolide toetamine vallaeelarvest. Ettekandja Sirje Jõgiaas

3) Võnnu Keskkooli põhimäärus. Ettekandja Priit Lomp

4) Rahvakohtunike kandidaatide määramine. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov

5) Kastre valla vapimärgi andmine. Ettekandja Priit Lomp

6) Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 20824650) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

7) Kastre Vallavolikogu 25.01.2023 otsuse nr 80 „Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete  nimetamine" osaline muutmine. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov

8) Kastre Vallavolikogu 01.12.2021 otsuse nr 18 „Esindajate nimetamine Kastre valla üldhariduskoolide hoolekogudesse" osaline muutmine. Ettekandja Sirje Jõgiaas

 

 

Mati Möller

Volikogu esimees

 

Eelnõud