« Tagasi

Tunnustamiskonkurss "Tartumaa Hea Tegu"

Tartu Ärinõuandla eestvedamisel kuulutati taaskord välja tunnustamiskonkurss Tartumaa
HEA TEGU.
Esimest korda toimus Tartumaa tunnustamiskonkurss HEA TEGU aastal 2010
ning sellega soovime esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta
paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.
Soovime leida ja tunnustada 2020. aastal silma paistnud ja innukalt tegutsenud
 •  aktiivseid kodanikuühendusi,
 •  vabakondlasi/vabatahtlikke,
 •  vabasektori toetajaid ja
 •  ilma projektitoetuseta sündinud tegu.
2020. aasta mittetulundusühenduse nimetus antakse organisatsioonile kelle tegevus on aasta
jooksul toonud kaasa olulise positiivse muutuse tegutsemisvaldkonnas ja/või -piirkonnas.
Valikukriteeriumid:
 •  hõlmatud sihtgrupi suurus ja noorte kaasatus; koostöö erinevate ühiskondlike gruppidega,
 •  uudne lähenemine probleemile/uus idee ja seeläbi muutuse loomine oma valdkonnas/sihtrühmas,
 •  organisatsiooniline ja majanduslik (nt. tegutsemine sotsiaalse ettevõttena) võimekus
 •  tegevuste jätkusuutlikkus ja järjepidevus.
2020. aasta vabakondlasena/vabatahtlikuna tunnustatakse eestvedajana tegutsenud inimest
ning oluline on, millist väärtust ja uut tegevust on vabakondlase panus piirkonda/valdkonda
või ühendusse toonud.
Valikukriteeriumid:
 •  kandidaadi poolne tegevus ei peaks kuuluma tema rahaliselt tasustavate tööülesannete hulka,
 •  kandidaadi tegevus vabatahtliku tegevusena - sotsiaalne kõlapind, uudsus, vabatahtlikuna tegutsemise aeg ja millist väärtust on kandidaadi tegevus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.
2020. aasta mittetulundusühenduste tegevuse toetajana tunnustatakse eraisikut või
äriühingut, kes on aidanud kaasa kodanikuühendustele soodsama keskkonna loomisel,
toetanud mittetulundusühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel.
Valikukriteeriumid:
 •  hea ja toimiv sisuline ühistegevus erinevate sektorite (äriettevõte, mittetulundusühendused) vahel,
 •  rahaline/mitterahaline panus MTÜde tegevusse.
Koos Kodukant Tartumaaga otsime lisaks tublit tegu, mis on sündinud kogukonna enda
panusest ja ilma projektitoetuseta. Tegu on tehtud ja ellu viidud, kas kogukonna oma
jõududega, annetuste või muude toetajate abil.
Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka
mittetulundusühingud ise. Ankeet täidetav elektroonselt Tartu Ärinõuandla kodulehel
Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 3. novembrini 2020.
Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene ja tunnustuskirjaga. Parimate välja
kuulutamine toimub 25. novembril ning osalemise kutse saadame kõikidele, keda on
tunnustamiseks esitatud kui ka neid esitanutele.
Lisainfo:
Kadri Pau, SA Tartu Ärinõuandla
Tel 742 8491, 5664 8135 ja e-post: kadri@arinouandla.ee
Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.