« Tagasi

Teede talihooldus

Talihoolduse teostamine 2023 – 2026 talveperioodidel on jaotatud Kastre valla territooriumil seitsmesse piirkonda. Küsimuste tekkimisel või probleemide ilmnemisel konkreetsete tööde osas palume pöörduda otse piirkonnas lumekoristustööde eest vastutavate isikute poole:

1. piirkonna külad: Aardlapalu, Haaslava, Kurepalu, Mõra (Roa tee, Tuigo tee), Roiu, Päkste, Kitseküla (Kitse tee), Kõivuküla (Haage tee, Age tee) ja kergliiklusteed kogu ulatuses. Töövõtja on Ojamaa Talu OÜ, Juhan Ojamaa tel 523 3643, juhan.ojamaa@farmbalt.eu

2. piirkonna külad: Aardla, Mõra, Lange, Igevere, Tõõraste, Kõivuküla, Ignase, Aadami, Päkste (Priisoo tee), Uniküla (Roosi tee). Töövõtja on osaühing Sahkar TT, Kristjan Mölder tel 5693 9149, kristjan@sulase.ee

3. piirkonna külad: Metsanurga, Koke, Kriimani, Kitseküla (Kitsejärve tee), Uniküla, Alaküla, Paluküla, Mäletjärve (Madi tee, Miinamõisa tee, Heiti tee), Kaagvere (Metsanurga tee). Töövõtja on Masinakoda OÜ, Indrek Tätte tel 5648 9424, info@masinakoda.ee

4. piirkonna külad: Võruküla, Sudaste, Poka, Melliste, Vana-Kastre, Kaagvere, Melliste, Tammevaldma (Agrokeskuse tee). Töövõtja on Pedaja Mahetalu OÜ, Urmas Saks tel 5646 4615, pedajatalu@gmail.com

5. piirkonna külad: Mäksa, Tigase, Kaarlimõisa, Veskimäe, Võõpste, Kastre, Aruaia, Tammevaldma, Terikeste (Kuuksaare tee), Melliste (Laane tee, Nisu tee). Töövõtja on KP Teehooldus OÜ, Kalle Põld tel 504 6588, kpteehooldus@hot.ee

6. piirkonna külad: Kurista, Rookse, Issaku, Imste, Kannu, Hammaste, Võnnu ja kergliiklustee kogu ulatuses. Töövõtja on Agrifor OÜ, Jaanus Aviste tel 528 8312, jaanus.aviste@mail.ee

7. piirkonna külad: Terikeste, Lääniste, Kõnnu, Liispõllu, Agali, Ahunapalu, Rõka. Töövõtja on Habemiku talu, Romet Rässa tel 506 6569, romet.rassa@gmail.com

Töövõtja on kohustatud organiseerima lumetõrje töid vastavalt järgnevas loetelus ettenähtud kellaajaks:

1. Koolide, lasteaedade, kaupluste, vallamaja, teenuskeskuste ja hooldekodude parklad ning juurdepääsud ja kergliiklusteed ning kõnniteed kella 07.00-ks;

2. Avalikud teed ja tänavad hiljemalt 8 tunni jooksul peale lumesaju lõppu;

3. Erateedel ja Vooremäe Tervisespordikeskuse juurdepääs ning parkla hiljemalt 12 tunni jooksul peale lumesaju lõppu.

 Kui küsimusele ei saa vastust või probleemi ei õnnestu lahendada vastutavate isikute kaudu, palume pöörduda valla poolse kordineerija Maanus Ringo poole tel 508 9713 või e-posti aadressil maanus.ringo@kastre.ee

Probleemiks on olnud lumekoristustööde tegemine tiheasustusega piirkondades (Haaslava küla, Roiu alevik, Võnnu alevik, Kaagvere küla, Melliste küla). Põhjuseks on majaelanike autode parkimine avalikuks kasutamiseks mõeldud teele, mille tõttu jääb tee sõiduosa vaevu kolme meetri laiuseks. Selline olukord takistab teedel liikumist ja tee hooldustöid. Automanikel tuleb leida oma sõiduki parkimiseks kohad, kus need ei takista lumetõrje töid.

Kastre vallavalitsus korraldab lumetõrje teostatamist eraomaniku loal erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni. Kinnistul peab olema kehtiv prügiveoleping. Igal elamu omanikul on võimalik ise traktoristile või tee hooldaja firmale teada anda, kus ei tohiks lükata või kus peaks lükkama.

Lumetõrjet ei teostata:

• erateedel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;

• erateel, mille omanik ei ole rahvastikuregistri andmetel valla elanik;

• õuemaal;

• kui see ei ole tehniliselt võimalik;

• kui see seab ohtu teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigusi.

Lumetõrjet võidakse erandina teostada mittekvalifitseeruvate erateede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Vastavate mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotlejate või tema leibkonna tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

Erateele esitatavad nõuded:

• eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused, näiteks ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust või plastmassist, vähemalt 1,5-meetri kõrguseid, otsast helkurribadega poste;

• eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt nelja meetri kõrguselt ja tee laiuselt vähemalt ühe meetri ulatuses mõlemal poolt teed;

• tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata, lume äravedu ega ladustamist ei teostata;

• tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

Eratee tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab vajadusel vallavalitsus. Eratee vastavuse eest eelpool nimetatud nõuetele vastutab tee omanik. Nõuetele mittevastavusest tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu. Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas, kui see on tehniliselt võimalik.

Lisainfo piirkondade kohta kastre.ee/talihoolduse-piirkondade-kaardid-ja-toode-teostajad

Ootame kodanikelt koostööd ja mõistvat suhtumist!