« Tagasi

Ürgoru tn 10 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kastre Vallavalitsus võttis 23. september 2021 korraldusega nr 435 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mäksa külas asuva Ürgoru tn 10 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringu muutmine (hoonestusala määramine ja ehitisealuse pinna suurendamine). Planeeritava ala pindala on 2914 m2. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mäksa valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt uusi krunte ei moodustata. Detailplaneeringuga on lubatud Ürgoru tn 10 krundile hoonete suurim lubatud arvuks 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 350 m2, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 9,0 m ja abihoonetel kuni 4,5 m, tingimusel, et käesoleva planeeringuga ette nähtud lubatud kõrgus ning ka varem Ürgoru tn 10 ja Ürgoru tn 12 kinnistute detailplaneeringuga planeeritud maksimaalne lubatud kõrgus ei ületa juba olemasoleva abihoone (ehitisregistri kood 120693515) harja kõrgust. Lubatud katusekallete vahemik on 0-10o ja 20-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Kinnistutel säilib olemasolev veevarustus. Olemasolev veevarustus on lahendatud Iltsi vee maaüksusel asuvast puurkaevust. Säilib ka olemasolev heitvee kanalisatsiooni lahendus. Heitvee kanalisatsioon on lahendatud Reovee puhasti maaüksusel asuva biopuhastiga. Tuletõrjeveevarustus on lahendatud Emajõe ääres asuva veevõtukohaga, mis asub planeeringualast ca 50 m kaugusel. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  16. oktoober- 30. oktoober 2021. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD alates 16.10.2021. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 30. oktoobrini 2021.