« Tagasi

Jõe tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kastre Vallavalitsus võttis 26. juuli 2022 korraldusega nr 373 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Jõe tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu.
Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärk on seada Jõe tn 1 katastriüksusele ehitusõigus kaubandushoone püstitamiseks.
Planeeritava ala pindala kokku on 3318 m2. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek määrata Jõe tn 1 krundile ärimaa sihtotstarve kaubandushoone püstitamiseks. Krundi piire ei muudeta. Planeeritud hoonete suurim lubatud arv krundil on 2. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 8,5 m ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 460 m2. Lubatud katusekallete vahemik on 0o - 30o,  lubatud korruselisus on 1. Planeeringuala ja sellega piirnevate elamumaade vahele on lubatud rajada kuni 1,5 m kõrgune võrk- või puitaed. Läbipaistmatu puitpiirde kasutamisel tuleb see vähemalt joonisel 4 näidatud ulatuses varjata hekiga, et säilitada piirkonna esteetilisus ning tagada privaatsus äri- ja elamumaade vahel. Ülejäänud krundi piiridele piirdeaeda ette ei nähta. Detailplaneeringuga nähakse ette täiendava haljastuse rajamine eeskätt planeeringuala ja sellega piirnevate elamumaade vahele, et moodustada erineva sihtotstarbega maaüksuste üleminekul haljastuslik puhver. Planeeringuala põhja- ja loode-läänepoolsele piirialale on ette nähtud väikesekasvulise (kasvukõrgus kuni 8 m) kõrghaljastuse rajamine ja täiendavalt kavandatud hekk, et tagada Heki tee 8 ja Heki tee 10 kinnistute õuealadel privaatsus. Sõidukite juurdepääs planeeringualale toimub Jõe tänavalt. Olemasolevate ja projekteeritud kergliiklusteede ühendused planeeringualaga on kavandatud krundi kirdenurka ja lõunapoolsele küljele 2,5 m laiuste teedega. Mugava ja ohutu liikumise tagamiseks on Jõe tänava jalg- ja jalgrattatee ühendus planeeringualale kavandatud ülekäigurajaga. Detailplaneeringu veevarustus on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärk poolt 08.06.2022. a väljastatud tehnilistele tingimustele nr TT-22-00071. Planeeringuala tuletõrje veevarustus tagatakse Jõe tn 1 krundile lähimast hüdrandist, mis asub Jõe tänava ja Heki tee ristmikul ning jääb planeeringualast u 45 m kaugusele. Detailplaneeringu kanalisatsioonivarustus on lahendatud vastavalt AS Emajõe Veevärk poolt 08.06.2022. a väljastatud tehnilistele tingimustele nr TT-22-00071. Krundi kõvakattega pindadel tekkiv sademevesi suunatakse vertikaalplaneerimise teel hoonest eemale, juhitakse kallete abil restkaevudesse ja suunatakse rohealale, kus see krundisiseselt pinnasesse immutatakse. Parklast kogutav sademevesi tuleb enne immutamist puhastada õlipüüduriga. Elektrivarustus on lahendatud vastavalt Elektrilevi OÜ poolt 16.06.2022. a väljastatud tehnilistele tingimustele nr 413122. Sidevarustuse lahendamisel on aluseks võetud Telia Eesti AS 07.06.2022. a koostatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 36542940. Soojavarustus lahendatakse lokaalküttega.
Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga, Terviseametiga ja Transpordiametiga. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajatega ning naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  17. august - 1. september 2022.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel planeeringute avalikustamise geoinfosüsteemis EVALD alates 17.08.2022.
Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada maaspetsialist Kati Kalale (kati.kala@kastre.ee, tel. 7446521), et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.
Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 2. septembrini 2022.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.