« Tagasi

Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 7. juuli 2022 korraldusega nr 356 kehtestada Mõra külas asuvate Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuse detailplaneeringu.
Detailplaneeringu algatamisel oli eesmärgiks katastriüksuste sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Planeeritava ala pindala on ligikaudu on 4650 m2. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Pargi ja Uue-Pargi katastriüksused jäävad üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda Haalava valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek liita Pargi ja Uue-Pargi kinnistud üheks elamumaa sihtotstarvet kandvaks krundiks (POS 1). Krundile võib püstitada üksikelamu (ehitise kasutamise otstarbe kood 11101) koos kuni kahe abihoonega. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonel kuni 5,0 m ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m2. Lubatud katusekallete vahemik on 20o- 45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Juurdepääs POS 1 krundile toimub 22262 Haaslava-Aadami-Uniküla tee mahasõidu kaudu, kus varasema detailplaneeringuga moodustatud Kure tee transpordimaa jätkub erinevaid kinnistuid läbiva nimetu kruusateena ja möödub planeeringuala lõunaküljest. Antud tee kaudu tagatakse juurdepääs planeeritud krundile. Planeeringuala piirkonnas puudub ühisveevärk. Veevarustus lahendatakse planeeringualale kavandatud puurkaevu baasil. Juhul kui perspektiivis rajatakse planeeringuala piirkonda ühisveevärk, tuleb sellega liitumiseks tehnovõrgu valdajalt taotleda vastavad tingimused. Planeeringualast ca 150 m kaugusel 22262 Haaslava-Aadami-Uniküla tee ääres asub 54 m³ mahuga tuletõrje veevõtukoht. Planeeringuala tuletõrje veevarustus tagatakse kõrvalmaantee ääres paikneva olemasoleva veevõtumahuti baasil, mis oma kauguse ja veehulgaga tagab planeeringuala veekustutuseks vajaliku veekoguse. Käesoleval ajal puudub planeeringuala piirkonnas ühiskanalisatsioon ning reoveevarustus lahendatakse lokaalselt (reoveemahuti või biopuhasti). Elektrivarustuse planeerimisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ tellitud ja Leonhard Weiss OÜ poolt 04.-05.2021. a koostatud tööprojekti "0,4 kV liitumine – Pargi kinnistu, Mõra küla, Kastre vald, Tartu maakond" asendiplaan (LR1426-TP-EV1). Sidevarustus lahendatakse mobiilsidevõrgu baasil. Planeeringuala soojavarustus lahendatakse lokaalkütte baasil. Lubatud on kõik kütteviisid v.a kivisöe ja raskete kütteõlidega kütmine. Kütteviise võib kombineerida. Lubatud on kasutada maakütet ja muid alternatiivseid keskkonnasäästlikke süsteeme. Maakütte kontuuri võib paigaldada vaid krundi piires.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel detailplaneeringute  avalikustamise keskkonnas EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses (Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.