« Tagasi

Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kastre Vallavalitsus võttis 26. mai 2022 korraldusega nr 294 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mõra külas asuvate Pargi ja Uue-Pargi katastriüksuste detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamisel oli eesmärgiks katastriüksuste sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.
Planeeritava ala pindala on ligikaudu on 4650 m2. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek liita Pargi ja Uue-Pargi kinnistud üheks elamumaa sihtotstarvet kandvaks krundiks (POS 1). Krundile võib püstitada üksikelamu (ehitise kasutamise otstarbe kood 11101) koos kuni kahe abihoonega. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonel kuni 5,0 m ning hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 400 m2. Lubatud katusekallete vahemik on 20o- 45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Juurdepääs POS 1 krundile toimub 22262 Haaslava-Aadami-Uniküla tee mahasõidu kaudu, kus varasema detailplaneeringuga moodustatud Kure tee transpordimaa jätkub erinevaid kinnistuid läbiva nimetu kruusateena ja möödub planeeringuala lõunaküljest. Antud tee kaudu tagatakse juurdepääs planeeritud krundile. Planeeringuala piirkonnas puudub ühisveevärk. Veevarustus lahendatakse planeeringualale kavandatud puurkaevu baasil. Juhul kui perspektiivis rajatakse planeeringuala piirkonda ühisveevärk, tuleb sellega liitumiseks tehnovõrgu valdajalt taotleda vastavad tingimused. Planeeringualast ca 150 m kaugusel 22262 Haaslava-Aadami-Uniküla tee ääres asub 54 m³ mahuga tuletõrje veevõtukoht. Planeeringuala tuletõrje veevarustus tagatakse kõrvalmaantee ääres paikneva olemasoleva veevõtumahuti baasil, mis oma kauguse ja veehulgaga tagab planeeringuala veekustutuseks vajaliku veekoguse. Käesoleval ajal puudub planeeringuala piirkonnas ühiskanalisatsioon ning reoveevarustus lahendatakse lokaalselt (reoveemahuti või biopuhasti).
Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajatega ning naaberkinnistute omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  15. juuni - 30. juuni 2022.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel planeeringute avalikustamise geoinfosüsteemis EVALD alates 15.06.2022.
Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Palume isikutel, kes paberkandjal materjalidega soovivad tutvuda, oma soovist ette teatada maaspetsialist Kati Kalale (kati.kala@kastre.ee, tel. 7446521), et tagada isikutele avaliku väljapaneku asukohas planeeringu materjalidega tutvumise ajaks nõuetekohased tingimused.
Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 1. juulini 2022.
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Pargi ja Uue-Pargi DP joonis