« Tagasi

Energiakulude hüvitamise taotlemine

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda kuni 31.maini 2022

Toetust saab küsida, kui sissetulek on:
•    1 inimese kohta – 1126 eurot
•    1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
•    2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
•    2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
•    3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
•    2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot
•    2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
•    2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot

Vallavalitsus soovitab tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma viie kuu energiaarved.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud 
energiakulu hüvitamise kalkulaator
Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

Pere sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;    
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;    
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

OLULINE TEADA

 • Taotlus esitatakse taotleja rahvastikuregistri-järgsele kohalikule omavalitsusele.
 • Taotlust saab esitada maksimaalselt viimase viie kuu kohta.
 • Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.
 • Toetuse taotlemisel lähevad arvesse kõigi perekonnaliikmete sissetulekud.
 • Hüvitatakse 2021. aasta septembri kuni 2022. aasta märtsikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh.
 • Elektrienergia hüvitamiseks toetust ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud leping, mida ei ole alates septembrist 2021 muudetud ja mille hind on alla 12s/kWh.
 • Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).  (Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus oli 100 eurot, tarbimine oktoobris oli 600 kWh, ühikuhind on seega 16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust ehk 3,736 s/kWh x 600kWh=22,42€.
 • Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe taotluse kohta.

 

MILLISED DOKUMENDID TULEB ESITADA?

 • Taotlus 
 • Eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse.
 • Kui rahvastikuregistrisse kantud elukoht erineb tegelikust elukohast, siis tõend, et tegemist on isiku või perekonna tegeliku elukohaga (eluruumi üürileping, tasuta kasutamise leping vms).
 • Andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral) ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse (väljavõte võiks sisaldada vaid sissetulekuid).
 • Toetuse taotlemisel peale 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.
 • Kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

 

ARVETEL PEAVAD OLEMA TUVASTATAVAD JÄRGMISED ANDMED:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes).
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Energiakulude hüvitamise kohta saab jooksvat informatsiooni veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.
 

TAOTLUSE ESITAMINE

Taotlusi võib esitada digitaalselt allkirjastatult koos lisadokumentidega elektrooniliselt või paberkandjal.

Energiakulude hüvitamise taotlus