« Tagasi

Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

Kastre Vallavalitsus võttis 13. juunil 2019 korraldusega nr 337 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab otseste arendustegevustega Pärnavälja katastriüksust (katastritunnus 18501:001:1221) pindalaga 15,13 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega (eelkõige sisekardihalli ehitamine, hoonete arvu ja ehitiste aluse pinna suurendamine). Planeeritaval alal kehtivad Haaslava Vallavolikogu 17. juuni 2013. a otsusega nr 86 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse detailplaneering ja Haaslava Vallavalitsuse 29. oktoobri 2014.a korraldusega nr 307 kehtestatud Pärnavälja maaüksuse idaosa detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt määratakse Pärnavälja katastriüksuse sihtotstarbeks ärimaa 20%, ühiskondlike ehitiste maa 60% ja maatulundusmaa 20%. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 15 000 m2 ja hoonete suurim lubatud arv on 10 (ehitiste kasutamise otstarbed on teenindushoone, spordihooned ning spordi-ja puhkerajatised). Pärnavälja katastriüksusele on lubatud püstitada peahoone kõrgusega 14,4 m ning kõrvalhooned kõrgusega 9 m. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus, ehitatakse hooned ning rajatised.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  01. juuli - 14. juuli 2019. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 14. juuli 2019.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 18. juulil 2019 algusega kell 10.00 Kastre Vallavalitsuses.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Planeeringu materjalid - https://drive.google.com/open?id=1gnhH2HwkCUR3lJTQUKKrSqw4aStY7JSJ

Detailplaneeringu kehtestamine - https://drive.google.com/open?id=1iPseiDTCOWHHaLL_XsenWMD1FjMEqa9Q