« Tagasi

Keskkonnaloa muutmise taotlusest teavitamine

Kastre Vallavalitsust teavitab, et AS Emajõe Veevärk (registrikood: 11044696, aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõbra tn 56, 51013, edaspidi loa taotleja) on 13.03.2020 Keskkonnaametile esitanud Tartu maakonnas Kastre vallas Roiu alevikus, Ignase külas, Päkste külas ja Haaslava külas põhjavee võtmiseks ja heitvee suublasse juhtimiseks antud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/324873 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse. Loa taotleja taotleb keskkonnaloa muutmist, et lisada keskkonnaloasse Tartu maakonnas Kastre vallas Haaslava külas Uue-Nõmme (registriosa number 3683204, katastritunnus 18501:001:0396) kinnistul asuvast Jõeääre reoveepuhastist heitvee suublasse juhtimine ning muuta keskkonnaloas olev Roiu-Risti (7003) puurkaev reservpuurkaevuks.

 

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) menetlusena nr M-108906.

Keskkonnaotsuste infosüsteem on leitav: https://kotkas.envir.ee/

 

Täiendavate küsimuste korral: Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee või Silja Jakobi silja.jakobi@keskkonnaamet.ee