Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

5.04.22

Ehitisregistri keskkonda laekus projekteerimistingimuste väljastamiseks  taotlus  nr 2211002/02635 Haaslava külas, Nurme tee 25 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks. Projekteerimistingimuste väljastamise menetlus on elektroonselt läbinud Ehitisregistri (www.ehr.ee) keskkonnas.

Projekteerimistingimuste taotluses taotleti ehitustingimuste muutmist võrreldes kehtestatud Luige maaüksuse detailplaneeringuga.

Kehtiva Luige kinnistu maaüksuse detailplaneeringu kohaselt on maaüksus jagatud neljaks elamukrundiks. Ehitustingimustena on sätestatud ehitusala, põhihoone katuse harjajoone suund, ehitise kõrgus ja suurim ehitusalune pind.

Ehitusseadustiku § 12 lõige 2 kohaselt peab ehitis, asjakohasel juhul ka ehitamine olema kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringuga.

Projekteerimistingimustega taotleti  ehitusala nihutamist ja põhihoone harjajoone suuna muutmist.

Ehitusseadustiku  § 31 lg 1  ja 2 ning Haldusmenetluse seaduse § 46 alusel võib pädev asutus haldusmenetluse läbi viia avatud menetlusena, kui soovitakse muuta kehtiva detailplaneeringu tingimusi.

Kastre Vallavalitsus kaasas 02.03.2022 saadetud e-kirjaga menetlusse naaberkinnistute omanikud.

Esitatud tähtajaks ei laekunud ühtegi vastuväidet.

Haldusmenetluse seaduse § 43 lõige 1 punkt 1 ja lg 4 punkt 1 ning § 46, Ehitusseadustiku1 § 31 lõige 1 ja 2 ning Kastre Vallavolikogu 16.06.2020 määruse nr 99 "Pädevuse delegeerimine", § 2 lõike 1 alusel, annab Kastre Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

1. Ehitusspetsialistil väljastada projekteerimistingimused Haaslava külas, Nurme tee 25 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduse alusel Kastre Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või kaebuse Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)                                                                (allkirjastatud digitaalselt)

Priit Lomp                                                                                         Annika Pajumaa-Murov

Vallavanem                                                                                       Vallasekretär                                              

                                                                                                                                                      

Lisa: Projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks PT nr 2211802/01932

 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

PT nr 2211802/01932

 

 

Kinnistu üldandmed

 

 

 

Katastriüksuse nimi:

Nurme tee 25

Kinnistu asukoht:

Haaslava küla, Kastre vald

Kinnistu registriosa nr:

19383050

Maaüksuse sihtotstarbe liik:

elamumaa

Katastriüksuse tunnus:

18501:001:1159

Katastriüksuse pindala:

1303 m2

Taotleja või volitatud isik:

Ragnar Palm

  1. Üldist
    1. Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest (EPN), standarditest (EVS), Eesti Vabariigi õigusaktidest, Haaslava valla üldplaneeringust ja GEPA Maa- ja ehituskorraldus poolt 2007 aastal koostatud „Luige kinnistu detailplaneering" töö nr 53.
    2. Projekteerimistingimustega täpsustatakse EhS § 27 lg 4 punkt 2 kohaselt hoonestusala tingimusi, sealhulgas selle suurendamist ja nihutamist kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest ning detailplaneeringus antud ehitise harjajoone suuna muutmist. Projekteerimistingimustega ei muutu kehtiva detailplaneeringuga määratud krundi ja selle mõjuala ruumiline terviklikkus.
  1. Asendiplaanilised nõuded
    1. Kinnistul Nurme tee 25 lugeda ehitise harjajoon paralleelseks Nurme tee L1-ga.
    2. Hoonestusala kaugus kõrval oleva  kinnistu piirist on 5 meetrit, Nurme tee poolsel küljel 5 meetrit ja Nurme tee 23 elamukrundist 14,5 m.
Toimetaja: MART KEERUTAJA