Mäksa külas Ürgoru tn 1, 2 ja 3 maaüksuste ja Veskimäe külas Ürgoru tn 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu kehtestamine

10.07.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 09. juuli 2020 korraldusega nr 404 kehtestada Mäksa külas Ürgoru tn 1, 2 ja 3 maaüksuste ja Veskimäe külas Ürgoru tn 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Ürgorgu tn 1 (50102:001:0070), Ürgorgu tn 2 (50102:001:0071), Ürgorgu tn 3 (50102:001:0072), Ürgorgu tn 5 (50102:001:0074), Ürgorgu tn 7 (50102:001:0076), Ürgorgu tn 12 (50102:001:0096) ja Ürgoru tn 14 (50102:001:0080) kinnistut Mäksa ja Veskimäe külas Kastre vallas Tartu maakonnas. Planeeritava ala pindala on ~2,85 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritaval maa-alal ehitusõiguse ja maakasutustingimuste määramine ning krundi juurdepääsu, heakorrastuse ja tehnovõrkude varustamise lahendamine. Detailplaneeringu kohaselt määratakse Ürgoru tn 1, 2, 3 4, 5, 7, 12 ja 14 maaüksustel hoonete suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks 350 m2, hoonete suurim lubatud arv on 3, põhihoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 9 m, abihoonel lubatud maksimaalne kõrgus on 7 m. Maksimaalne korruste arv põhihoonel on 2 ja abihoonel 1 ning lisaks on Ürgoru tn 12 ja Ürgoru tn 14 lubatud põhihoonele rajada ka 1 maa-alune korrus, kuid selleks tuleb neil ehitusprojekti koosseisus esitada ehitusgeoloogilise uuringu andmed. Lubatud katusekallete vahemik on 0-10o ja 20-45o (ühesuguse katusekaldega hooned grupeerida lähestikku).  Kruntidel on olemas elektrivarustus. Vett saadakse Iltsi vee kinnistul (50102:001:0065, tootmismaa) asuvast veehaardest. Reovesi juhtakse Reovee puhasti kinnistul (50102:001:0083, tootmismaa) asuvasse reoveepuhastisse. Kinnistutel olemasolevates hoonetes on kasutusel lokaalne küte, elektriküte ning ahjud. Uute hoonete puhul lahendatakse soojavarustus lokaalselt. Juurdepääs kruntidele toimub Kaia ja Maia maaüksuste detailplaneeringuga planeeritud juurdepääsuteelt (Ürgoru tänav, 50102:001:0081, transpordimaa). Ürgoru tänava liikluskorraldust detailplaneeringuga ei muudeta. Ürgoru tn 3 ja Ürgoru tn 5 kruntidele sissesõidu täpsem asukoht antakse hoone projektiga.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute  kaardirakenduses EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Ürgoru tn 1, 2, 3, 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

1.07.20

Anname Teile teada, et Ürgoru tn 1, 2, 3, 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 12. juuni – 26. juuni 2020, mis korraldati valla veebilehel ning Kastre Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul laekus Aimar Juus`i ja Tõnis Leetjõe poolt ettepanek 22.06.2020 (registreeritud dokumendiregistris 25.06.2020 nr 6-3/1702-8 all). A.Juus ja T.Leetjõe tõid oma ettepanekus välja, et Ürgoru tn 12 ja Ürgoru tn 14 kinnistud asuvad kallakul, siis teevad ettepaneku määrata ehitusõiguses korruselisus 3 korrust st 2 korrust maa peal ja 1 korrus maa all. Planeeringulahendust korrigeeriti vastavalt esitatud ettepanekule. Planeerimisseaduse § 136 lõike 2 alusel ei ole valiku arutelu korraldamine nõutav, kui kõik kirjalikult esitatud arvamuse on arvesse võetud.

Varasema info kohaselt pidi avalik arutelu toimuma 8. juulil  2020 kell 16:30 Kastre Vallavalitsuses, kuid eelnevast tulenevalt jätab Kastre Vallavalitsus Ürgoru tn 1, 2, 3, 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu 8. juulil ära.
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Ürgoru tn 1, 2 , 3, 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

28.05.20

Kastre Vallavalitsus võttis 21. mail 2020 korraldusega nr 325 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mäksa külas asuva Ürgoru tn 1, 2 ja 3 maaüksuste ja Veskimäe külas Ürgoru tn 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Ürgorgu tn 1 (50102:001:0070), Ürgorgu tn 2 (50102:001:0071), Ürgorgu tn 3 (50102:001:0072), Ürgorgu tn 5 (50102:001:0074), Ürgorgu tn 7 (50102:001:0076), Ürgorgu tn 12 (50102:001:0096) ja Ürgoru tn 14 (50102:001:0080) kinnistut Mäksa ja Veskimäe külas Kastre vallas Tartu maakonnas. Planeeritava ala pindala on ~2,85 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritaval maa-alal ehitusõiguse ja maakasutustingimuste määramine ning krundi juurdepääsu, heakorrastuse ja tehnovõrkude varustamise lahendamine. Planeeritaval alal kehtivad Mäksa Vallavolikogu 22. augusti 2005 otsusega nr 29 kehtestatud Kaia ja Maia maaüksuste detailplaneering, Mäksa Vallavolikogu 26. veebruari 2010 otsusega nr 9 kehtestatud Väike-Toome kinnistu ning lähiala detailplaneering ja Mäksa Vallavolikogu 21. märtsi 2011 otsusega nr 7 kehtestatud Ürgoru 10 ja Ürgoru 12 kinnistute ning lähiala detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus Mäksa valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt määratakse Ürgoru tn 1, 2, 3 4, 5, 7, 12 ja 14 maaüksustel hoonete suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks 350 m2, hoonete suurim lubatud arv on 3, põhihoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 9 m, abihoonel lubatud maksimaalne kõrgus on 7 m. Maksimaalne korruste arv põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Lubatud katusekallete vahemik on 0-10o ja 20-45o (ühesuguse katusekaldega hooned grupeerida lähestikku).  Kruntidel on olemas elektrivarustus. Vett saadakse Iltsi vee kinnistul (50102:001:0065, tootmismaa) asuvast veehaardest. Reovesi juhtakse Reovee puhasti kinnistul (50102:001:0083, tootmismaa) asuvasse reoveepuhastisse. Kinnistutel olemasolevates hoonetes on kasutusel lokaalne küte, elektriküte ning ahjud. Uute hoonete puhul lahendatakse soojavarustus lokaalselt. Juurdepääs kruntidele toimub Kaia ja Maia maaüksuste detailplaneeringuga planeeritud juurdepääsuteelt (Ürgoru tänav, 50102:001:0081, transpordimaa). Ürgoru tänava liikluskorraldust detailplaneeringuga ei muudeta. Ürgoru tn 3 ja Ürgoru tn 5 kruntidele sissesõidu täpsem asukoht antakse hoone projektiga. Detailplaneering on koostatud koostöös Päästeameti Lõuna päästekeskusega, Maanteeametiga, Keskkonnaameti ja Maa-ametiga. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud planeeritava ala omanik ja planeeritava alaga piirnevate kinnistute omanikud. Keskkonnaamet seisukohal, et Emajõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamine planeeringuga ei ole vajalik, kuna tegeliku üleujutusala piiri järgi (32,75 m abs) määratud ehituskeeluvööndi korral on võimalik planeerida hoonestusala ning püstitada hooneid ka väljaspool ehituskeeluvööndit.  

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  12. juuni- 26. juuni 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 26. juuni 2020. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 8. juuli 2020 algusega kell 16.30 Kastre Vallavalitsuses.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Planeeringu menetlemisega seotud materjalid kättesaadavad kaardirakenduses EVALD alates 12.06.2020