Ürgoru tn 10 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Ürgoru tn 10 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine.

Kastre Vallavalitsus otsustas 11. novembri 2021 korraldusega nr 556 kehtestada Mäksa külas asuva Ürgoru tn 10 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringu muutmine (hoonestusala määramine ja ehitisealuse pinna suurendamine). Planeeritava ala pindala on 2914 m2. Planeeritaval alal kehtib Mäksa Vallavolikogu 21.märtsi 2011.a otsusega nr 7 kehtestatud „Ürgoru 10 ja Ürgoru 12 kinnistute ning lähiala detailplaneering". Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas Mäksa valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt uusi krunte ei moodustata. Detailplaneeringuga on lubatud Ürgoru tn 10 krundile hoonete suurim lubatud arvuks 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 350 m2, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 9,0 m ja abihoonetel kuni 4,5 m, tingimusel, et käesoleva planeeringuga ette nähtud lubatud kõrgus ning ka varem Ürgoru tn 10 ja Ürgoru tn 12 kinnistute detailplaneeringuga planeeritud maksimaalne lubatud kõrgus ei ületa juba olemasoleva abihoone (ehitisregistri kood 120693515) katuseharja kõrgust. Lubatud katusekallete vahemik on 0-10o ja 20-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Kinnistutel säilib olemasolev veevarustus. Olemasolev veevarustus on lahendatud Iltsi vee maaüksusel asuvast puurkaevust. Säilib ka olemasolev heitvee kanalisatsiooni lahendus. Heitvee kanalisatsioon on lahendatud Reovee puhasti maaüksusel asuva biopuhastiga. Tuletõrjeveevarustus on lahendatud Emajõe ääres asuva veevõtukohaga, mis asub planeeringualast ca 50 m kaugusel. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel detailplaneeringute  avalikustamise keskkonnas EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald). Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Ürgoru tn 10 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kastre Vallavalitsus võttis 23. september 2021 korraldusega nr 435 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mäksa külas asuva Ürgoru tn 10 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringu muutmine (hoonestusala määramine ja ehitisealuse pinna suurendamine). Planeeritava ala pindala on 2914 m2. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mäksa valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt uusi krunte ei moodustata. Detailplaneeringuga on lubatud Ürgoru tn 10 krundile hoonete suurim lubatud arvuks 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet). Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 350 m2, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 9,0 m ja abihoonetel kuni 4,5 m, tingimusel, et käesoleva planeeringuga ette nähtud lubatud kõrgus ning ka varem Ürgoru tn 10 ja Ürgoru tn 12 kinnistute detailplaneeringuga planeeritud maksimaalne lubatud kõrgus ei ületa juba olemasoleva abihoone (ehitisregistri kood 120693515) harja kõrgust. Lubatud katusekallete vahemik on 0-10o ja 20-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Kinnistutel säilib olemasolev veevarustus. Olemasolev veevarustus on lahendatud Iltsi vee maaüksusel asuvast puurkaevust. Säilib ka olemasolev heitvee kanalisatsiooni lahendus. Heitvee kanalisatsioon on lahendatud Reovee puhasti maaüksusel asuva biopuhastiga. Tuletõrjeveevarustus on lahendatud Emajõe ääres asuva veevõtukohaga, mis asub planeeringualast ca 50 m kaugusel. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  16. oktoober- 30. oktoober 2021. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja elektroonselt endale sobival ajal (materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD alates 16.10.2021). Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega soovitame detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Paberkandjal materjalidega tutvumine valida eelkõige juhul, kui elektroonsete materjalidega tutvumise võimalus puudub. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 30. oktoobrini 2021. Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Kastre Vallavalitsus otsustas 15.aprilli 2021 korraldusega nr 202 algatada Mäksa külas asuva Ürgoru tn 10 katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Ürgoru tn 10 katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3289204, katastritunnus 50102:001:0095, pindala on 2914 m2, sihtotstarve 100% elamumaa). Ehitisregistri andmetel Ürgoru tn 10 katastriüksusel asub 2 hoonet (ehitisregistri kood 120299216, ehitise nimetus-üksikelamu (ehitisealune pind 116,8 m2) ja ehitisregistri kood 120693515, ehitise nimetus-abihoone (ehitisealune pind 56 m2)). Maa-ameti kaardirakenduse andmetel asub Ürgoru tn 10 katastriüksusel veel ka alla 20 m2 hoone. Planeeritaval alal kehtib Mäksa Vallavolikogu 21.märtsi 2011.a otsusega nr 7 kehtestatud "Ürgoru 10 ja Ürgoru 12 kinnistute ning lähiala detailplaneering". Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringu muutmine (hoonestusala määramine ja ehitisealuse pinna suurendamine). Planeeritava ala pindala on 2914 m2. Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Mäksa valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.