Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

26.01.21
Kastre Vallavalitsus otsustas 21. jaanuari 2021 korraldusega nr 34 kehtestada Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega,  kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringu kohaselt uusi krunte ei moodustata. Detailplaneeringuga on kavandatud krundi sihtotstarbeks maatulundusmaa 80% ja veekogude maa 20%. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 600 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 9 m ja abihoonetel kuni 8 m ning lubatud katusekalle 10-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Veevarustus on lahendatud kinnistul paikneva puurkaevu näol ja reovesi on ette nähtud puhastada biopuhastiga. Planeeritavate hoonete soojavarustus on ette nähtud lahendada lokaalselt kasutades keskkonnasäästlike nt maakütte, õhksoojuspump-, päikesepaneelid vms lahendusi. Planeeringuala piirneb Ahja jõega, mille on kallasraja laius 4 meetrit. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse1 § 38 kohaselt on kaldariba avalikult kasutatava veekogu ääres veekogu avalikuks kasutamiseks ja selle ääres viibimiseks, sealhulgas selle kaldal liikumiseks. Et tagada kallaraja kasutus ning vältida selle kasutajate sattumist planeeritavale õuealale tuleb tagada kallasraja kasutajatele võimalus minna ümber õueala. Selleks tuleb piirdeaiad kinnistu põhja, ida ja lõunaküljel rajada vähemalt 2 m kaugusele kinnistu piirist ning tagada läbipääsu võimalus piirdeaia ning kinnistu piiri vahelisel alal.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel planeeringute  kaardirakenduses EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald).

Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

16.11.20

Kastre Vallavalitsus võttis 12. novembri 2020 korraldusega nr 646 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega,  kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 3,04 hektarit. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Võnnu valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt uusi krunte ei moodustata. Detailplaneeringuga on kavandatud krundi sihtotstarbeks maatulundusmaa 80% ja veekogude maa 20%. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 600 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 9 m ja abihoonetel kuni 8 m ning lubatud katusekalle 10-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Veevarustus on lahendatud kinnistul paikneva puurkaevu näol ja reovesi on ette nähtud puhastada biopuhastiga. Planeeritavate hoonete soojavarustus on ette nähtud lahendada lokaalselt kasutades keskkonnasäästlike nt maakütte, õhksoojuspump-, päikesepaneelid vms lahendusi. Planeeringuala piirneb Ahja jõega, mille on kallasraja laius 4 meetrit. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse1 § 38 kohaselt on kaldariba avalikult kasutatava veekogu ääres veekogu avalikuks kasutamiseks ja selle ääres viibimiseks, sealhulgas selle kaldal liikumiseks. Et tagada kallaraja kasutus ning vältida selle kasutajate sattumist planeeritavale õuealale tuleb tagada kallasraja kasutajatele võimalus minna ümber õueala. Selleks tuleb piirdeaiad kinnistu põhja, ida ja lõunaküljel rajada vähemalt 2 m kaugusele kinnistu piirist ning tagada läbipääsu võimalus piirdeaia ning kinnistu piiri vahelisel alal. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  02. detsember- 16. detsember 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses  EVALD alates 02.12.2020.


Arvamuse saab esitada
kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald
või e-posti aadressil vald@kastre.ee
kuni 17. detsembrini 2020.
Täiendav info: Kati Kala - kati.kala@kastre.ee - 744 6521

7.04.20

Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 2.aprillil 2020 korraldusega nr 230 algatada Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Ugandi katastriüksus (katastritunnus 91501:004:0044, pindala on 3,04 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 2770904). Ehitisregistri andmetel paikneb katastriüksusel  üks hoone, elamu (ehitisregistri kood 120678148, ehitise seisund-ehitamisel, ehitisealune pind 174,2 m2). Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega,  kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 3,04 hektarit. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Võnnu valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja Kastre valla veebilehel. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Korralduse ja korralduse lisadega saab tutvuda: https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=156825