Aardlapalu külas asuva Savitööstuse ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu planeeringuala muutmine

23.08.22

Kastre Vallavalitsus otsustas 18.08.2022 korraldusega nr 419 muuta Savitööstuse ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu planeeringuala.
Kastre Vallavalitsuse 25. märtsi 2021 korraldusega nr 159 algatati Aardlapalu külas asuv Savitööstuse ning selle katastriüksuste detailplaneering, milles märgiti Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 128 lõike 5 kohaselt planeeringuala asukoht, sealhulgas planeeringuala piir, ja suurus, detailplaneeringu koostamise vajadus ning võimalike uuringute vajadus.
Detailplaneeringu eesmärk on kruntideks jagamine ning määrata ehitusõigused ridaelamute, paarismajade ja üksikelamute püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka juurdepääs, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord.
Algatamisel oli planeeritava ala pindala ligikaudu 8,4 ha.
Huvitatud isik on esitanud Kastre Vallavalitsusele avalduse (registreeritud 28. juulil 2022. a kirja nr 6-3/772 all) detailplaneeringuala muutmiseks. Selgituseks oli lisatud, et planeeringu koostamise käigus on selgunud, et tervikliku planeeringulahenduse saavutamiseks on otstarbekas planeeringualasse kaasata Savitööstuse maaüksuse idapoolne sopp, mida saab kasutada keskse rekreatsiooniala rajamiseks. Sellel maatükil on hea ligipääs nii põhja poolt planeeringualale kui ka planeeringualast ida pool asuvatele elamukruntidele (läbi Pargi tee 10 maaüksuse), aga ka lõuna poolt kavandatava Kase tee kaudu sealkandis asuvatele elamukruntidele. Seetõttu on tegemist sobiliku kohaga suurema spordi- ja vabaajaatraktsioonide paigutamiseks. Täiendavalt on täpsustatud planeeringuala piiri Savitööstuse maaüksusel Savijõe poolsel küljel, et tagada terviklik planeeringulahendus, mis on nii funktsionaalne ja elluviidav.
PlanS § 130 lõike 3 kohaselt on planeeringuala muutmine lubatud planeerimisalase tegevuse korraldaja ja huvitatud isiku kokkuleppel. Detailplaneeringu planeeringuala muutmisega on planeeritava ala pindala ligikaudu 9,0 ha. 
Kastre Vallavalitsus on seisukohal, et antud planeeringuala piiri muudatus ei ole ulatuslik ja oluline, sest seoses piiride muutmisega ei muutu planeeringuala eesmärk ja planeeringuala piiride muutmine ei muuda planeeringu põhilahendust.
Planeeringuala muutmisest informeeritakse kooskõlastajaid, koostöö tegijaid ja kaasatavaid PlanS § 133 lõike 1 märgitud etapis st siis kui detailplaneering edastatakse käesoleva seaduse §127 lõikes 1 nimetatud asutustele kooskõlastamiseks ning käesoleva seaduse § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele arvamuse avaldamiseks.
Uus planeeringuala on nähtav korralduse lisas ja valla veebilehel detailplaneeringute avalikustamise keskkonnas EVALD.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Savitööstuse ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 25.märtsi 2021 korraldusega nr 159 algatada Aardlapalu külas asuva Savitööstuse ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringualaks on Savitööstuse katastriüksus (kinnistu registriosa nr 4424604, katastritunnus 18501:001:1071, pindala on 15,78 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, omanik on V Hooldus OÜ (äriregistri registrikood 12366686)), millest hõlmatakse planeeringualasse ca 8,3 hektari suurune maa-ala ja Männi tee 49 katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3926104, katastritunnus 18501:001:0858, pindala on 640 m2, sihtotstarve 100% veekogude maa, omanik on Ehitusjäätmed OÜ (äriregistri registrikood 12811784)). Ehitisregistri andmetel Savitööstuse ja Männi tee 49 katastriüksustel rajatisi ja hooneid ei paikne. Savitööstuse katastriüksusel paikneb pärandkultuuri objekt Potimägi (registreerimisnumber 185:SAT:003). Detailplaneeringu eesmärk on kruntideks jagamine ning ehitusõiguse määramine ridaelamute, paarismajade ja üksikelamute püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka juurdepääs, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 8,40 ha. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Savitööstuse ja Männi tee 49 katastriüksused jäävad üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD