Kastre Vallavalitsus otsustas 25.märtsi 2021 korraldusega nr 159 algatada Aardlapalu külas asuva Savitööstuse ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringualaks on Savitööstuse katastriüksus (kinnistu registriosa nr 4424604, katastritunnus 18501:001:1071, pindala on 15,78 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, omanik on V Hooldus OÜ (äriregistri registrikood 12366686)), millest hõlmatakse planeeringualasse ca 8,3 hektari suurune maa-ala ja Männi tee 49 katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3926104, katastritunnus 18501:001:0858, pindala on 640 m2, sihtotstarve 100% veekogude maa, omanik on Ehitusjäätmed OÜ (äriregistri registrikood 12811784)). Ehitisregistri andmetel Savitööstuse ja Männi tee 49 katastriüksustel rajatisi ja hooneid ei paikne. Savitööstuse katastriüksusel paikneb pärandkultuuri objekt Potimägi (registreerimisnumber 185:SAT:003). Detailplaneeringu eesmärk on kruntideks jagamine ning ehitusõiguse määramine ridaelamute, paarismajade ja üksikelamute püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse ka juurdepääs, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 8,40 ha. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Savitööstuse ja Männi tee 49 katastriüksused jäävad üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD