Puusta katastriüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 7. septembri 2023 korraldusega nr 724 lõpetada Päkste külas asuva Puusta katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Kinnisasja omanik esitas 2. septembril 2023 avalduse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Puusta katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

6.04.23

Kastre Vallavalitsus otsustas 3. detsembri 2020 korraldusega nr 684 algatada Päkste külas asuva Puusta katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringualaks on Puusta katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3915904, katastritunnus 18502:003:0340, pindala on 2,60 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa).

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kruntideks, ehitusõiguse määramine (üksikelamute ehituseks) ning tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine. Planeeritava ala pindala on ligikaudu on 2,60 ha. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Puusta katastriüksus jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga.

Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD .