Puusta katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

7.12.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 03.detsembri 2020 korraldusega nr 684 algatada Päkste külas asuva Puusta katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Puusta katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3915904, katastritunnus 18502:003:0340, pindala on 2,60 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kruntideks, ehitusõiguse määramine (üksikelamute ehituseks) ning tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine. Planeeritava ala pindala on ligikaudu on 2,60 ha. Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Puusta katastriüksus jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD .