4.04.19

eesti.ee logo

Kastre vald osaleb projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II taotlusvoorus, mille raames kohandatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja vallaeelarveliste vahendite toel kuni 8 erivajadustega inimese eluruumid nende vajadustele vastavaks. Sellest tulenevalt on Kastre valla erivajadustega inimestel võimalik taotleda oma eluaseme kohandamiseks toetust.

Projekti eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusel paraneb puudega inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldajate hoolduskoormus ja loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul. Eluruumi kohandamise raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamist.

Kohandamise liikide hulka kuulub näiteks platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti vahetus jm.

Kohandada saab eluruumi, mis asub Kastre valla haldusterritooriumil ning on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht. Isikul on õigus saada sotsiaalkaitseministri määruse alusel ühe eluruumi kohandamist ühel korral.

Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada perioodil 22.03.2019 kuni 15.05.2019 elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-postiaadressil vald@kastre.ee või paberkandjal posti teel Kastre vallamaja aadressil Kurepalu, Kastre vald, 62113. Taotlusi saab esitada ka kohapeal vallamajas sotsiaalosakonnas või Võnnu teenuskeskuses sotsiaaltööspetsialistile.

Kohanduste  tegemise periood kestab teises taotlusvoorus kuni 30.06.2021.

Kastre Vallavalitsuse sotsiaalosakond kontrollib laekunud avalduste vastavust projekti tingimustele ning alates 16.05.2019 teostavad vallavalitsuse ametnikud kodukülastuse taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Pärast seda esitab vallavalitsus projekti tingimustele vastavad taotlused koondtaotluse vormis rakendusüksusele. Pärast Rahandusministeeriumilt koondtaotluse rahuldamise otsust tuleb taotlejal esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonnale kohandustööde maksumuse tõendamiseks vähemalt kaks hinnapakkumust. Seejärel langetab vallavalitsus lõpliku otsuse taotluse rahuldamise ja toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise kohta.

 

Lisainfo eluaseme kohandamise taotlemise kohta:

sotsiaalosakonna juhataja Karmen Vetemäe

karmen.vetemae@kastre.ee, telefon 5332 5912

 

Õigusaktid:

1)      Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002

2)      Määruse seletuskiri https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/tat_2.5.2_sk.pdf

3)      Määruse lisa 1: Meetme tegevuse „Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" standardiseeritud ühikuhinnad https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/2201/9002/SOM_m5_lisa.pdf#

4)      Määruse lisa 2: Puuetega inimeste eluruumide kohandamisel standardiseeritud ühikuhindade arvestamise analüüs ja rakendamise metoodika https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/2201/9002/SOM_26022018_m4lisa2.pdf#

5)      Kastre Vallavalikogu 19.02.2019 määrus nr 72 Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kastre vallas" toetuse andmise tingimused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/426022019055

 

 

Taotluse blanketid:

1)      Puuetega inimeste eluruumi kohandamise taotlus

2)      Omaniku või kaasomaniku nõusolek

3)      Korteriühistu nõusolek

4)      Juriidilisest isikust omaniku nõusolek

5)      Volikiri
Toimetaja: ANNIKA PAJUMAA-MUROV