17.12.21

Poka Sotsiaalteenuse Keskus
Asukoht: Poka tee 39, Poka küla, Kastre vald, Tartumaa
Sotsiaalmeedia konto

Asutus on rajatud Kastre Vallavalitsuse ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega.Teenuse osutamist toetavad projektid:

Perioodil 01.11.2018 - 31.10.2020 Projekti nr 2014-2020.2.02.18-0067 "Sotsiaalteenused Kastre vallas". I etapis arendas Kastre vald sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamiseks endisest Mäksa vallamajast Poka külas Poka Sotsiaalteenuste Keskuse. Esimeses etapis asutati päevahoid täisealistele erivajadustega inimestele. Keskuses hakati koordineerima erinevaid sotsiaalteenuseid (sh tugiisikuteenus ja koduteenus).

Perioodil 28.02.2020 - 27.02.2022 Projekti nr 2014-2020.2.02.19-0213 "Sotsiaalteenuste laiendamine Kastre vallas" . II etapis laiendati päevahoiuteenust ning arendati välja uue teenusena isikliku abistaja teenus.

Perioodil 01.11.2020 - 31.10.2022   Projekti nr 2014-2020.2.02.20-029 "Sotsiaalteenuste arendamine Kastre vallas". III etapis arendatakse tugiisikuteenust, päevahoiuteenust tööealisele erivajadusega inimesele ja jätkatakse koduteenuse osutamist.

Käesoleval ajal osutatakse projekti raames:
* päevahoiuteenust täisealisele inimesele
* tugiisikuteenust
* koduteenust
* isikliku abistaja teenust

Päevahoiuteenusega tagatakse päevasel ajal täisealistele isikutele turvaline keskkond, võimetekohane loov tegevus ja toimetulekut toetavad tegevused, vähendamaks tööealise pereliikme hoolduskoormust ning andmaks lähedasele võimaluse tööturule jõuda või ajutiselt puhata. Päevahoiuteenust osutatakse tööpäevadel hommikust õhtuni (kl 7.30-18.30) ning teenus on teenuse saajale tasuta. Kliendil või pereliikmel tasuda lõunasöögi eest. Teenus sisaldab juhendamist ja abistamist igapäevaeluks vajalike toimingute ning hooldusprotseduuride sooritamisel, toitlustamist, abistamist söömisel, puhkamisvõimalust, aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist, ohutuse ja järelevalve kindlustamist klientidele ja teisi toimetulekut toetavaid tegevusi.

Tugiisikuteenus on suunatud isikutele, kes vajavad sotsiaalse, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma igapäeva elu kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tugiisiku tööks on inimese abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu isiku kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas.

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti, sealjuures võimaldades ülalpidamiskohustustega isikutel suunduda tööturule või jätkata tööl käimist. Koduteenuse puhul abistatakse isikut toimingutes, millega ta kõrvalise abita hakkama ei saa, kuid mis on vajalikud harjumuspärases keskkonnas toimetulekuks (abi sotsiaalteenuste ja arstiabi saamisel, toidu valmistamisel, toiduainete saamisel, eluaseme kütmisel ja korrashoiul, sotsiaalne nõustamine ja juhendamine).

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades ning vähendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise inimese pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormust ning toetada nende sõltumatust ja sotsiaalset aktiivsust, sealhulgas tööturul osalemist.

REGULEERIVAD KORRAD
TAOTLUSVORMID

Teenusele saamiseks tuleb pöörduda valla sotsiaaltöö spetsialisti poole.

Projektijuht
Delia Bergmann
delia.bergmann@kastre.ee
5330 6993

 

 
Toimetaja: CATLIN SAAR