Haaslava külas asuva Nurme tee 9 katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu algatamine

6.04.23

Kastre Vallavalitsus otsustas 5. juuni 2020 korraldusega nr 357 algatada Haaslava külas asuva Nurme tee 9 katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringualaks on Nurme tee 9 katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0731, pindala on 3246 m2 ja sihtotstarve 100% elamumaa, registrikood 3901104) ja Nurme tee L2 katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0742, pindala on 614 m2 ja sihtotstarve 100% transpordimaa, registrikood 3902204). Ehitisregistri andmetel katastriüksustel hooneid ei paikne. Nurme tee L2 katastriüksusel paikneb üks rajatis  (ehitiseregistri kood 221272392, ehitise nimetus- arenduspiirkondade vaheline veetorustik ja survekanalisatsioon). Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine ja katastriüksuste liitmine ning tee kaitsevööndi vähendamine. Planeeritava ala pindala on 3860 m2. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 29. aprilli 2008. a korraldusega nr 106 kehtestatud Nurme elamurajooni detailplaneering. Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. PlanS § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Nurme tee 9 ja Nurme tee L2 katastriüksused jäävad üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes.

Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad kaardirakendusest EVALD