Mõraoja vkt7 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

6.04.23

Kastre Vallavalitsus otsustas 22. aprilli 2020 korraldusega nr 262 kehtestada Kurepalu külas asuva Mõraoja vkt7 katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala moodustab Mõraoja vkt 7 katastriüksuse (katastritunnus 18502:001:0028) pindala on 2544 m2 ja sihtotstarve 100% elamumaa. Planeeritav ala asub Kurepalu järve kontaktalal. Ehitisregistri andmetel paikneb Mõraoja vkt 7 katastriüksusel üks hoone (ehitiseregistri kood 120190928, ehitisealune pind 79 m2 , kasutamise otstarve suvila).

Detailplaneeringu eesmärgiks on seada olemasolevale kinnistule ehitusõigus ja arhitektuurinõuded olemasoleva hoone ümberehitamiseks. Samuti vaadatakse üle olemasolevad tehnovõrkude lahendused ja vajadusel näha ette nende muutmine.  Detailplaneeringu kohaselt Mõraoja vkt 7 katastriüksuse piire ei muudeta. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 250 m2 ning hoonete suurim lubatud arv krundil on 2. Lubatud on püstitada üksikelamu kõrgusega 9 m, millel on kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus (suurim lubatud sügavus 3 meetri) ning abihoone, kõrgusega kuni 5 meetrit. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele on lubatud hoonestusalasse ehitada 1 kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoone (nt grillmaja, kasvuhoone jms). Mõraoja vkt 7 kinnistul säilib ajutiselt olemasolev veevarustus kinnistust kirdesuunas asuvast ühispuurkaevust. Kinnistul on kohustus liituda Emajõe Veevärgi poolt rajatud ühisveevärgiga vahetult peale ühisveevärgi torustike väljaehitamist. Olemasolev reoveekogumismahuti on ette nähtud likvideerida. Mõraoja vkt 7 kinnistu reovesi on ette nähtud juhtida ajutise lahendusena kinnistu idaossa planeeritud kinnisesse biopuhastisse. Kinnistul on kohustus liituda Emajõe Veevärgi poolt rajatud ühiskanalisatsiooniga vahetult peale ühiskanalisatsioonitorustike väljaehitamist. Krundile on planeeritud maaküte. 

 

Planeeringu materjalid on leitavad siin ja korraldus siin

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

744 6521

kati.kala@kastre.ee

Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

6.04.23

Anname teada, et Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 9.–23. märtsini 2020, mis korraldati valla veebilehel ning Kastre Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul arvamusi ei esitatud. Planeerimisseaduse § 135 lõike 2 alusel ei ole valiku arutelu korraldamine nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi.

Varasema info kohaselt pidi avalik arutelu toimuma 1. aprillil  2020 kell 16.00 Kastre Vallavalitsuses, kuid eelnevast tulenevalt jätab Kastre Vallavalitsus Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu 1. aprillil ära.

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

744 6521

kati.kala@kastre.ee

Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneering

 

Kastre Vallavalitsus võttis 13. veebruaril 2020 korraldusega nr 114 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kurepalu külas asuva Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala moodustab Mõraoja vkt 7 katastriüksuse (katastritunnus 18502:001:0028) pindala on 2544 m2 ja sihtotstarve 100% elamumaa. Planeeritav ala asub Kurepalu järve kontaktalal. Ehitisregistri andmetel paikneb Mõraoja vkt 7 katastriüksusel üks hoone (ehitiseregistri kood 120190928, ehitisealune pind 79 m2 , kasutamise otstarve suvila). Detailplaneeringu eesmärgiks on seada olemasolevale kinnistule ehitusõigus ja arhitektuurinõuded olemasoleva hoone ümberehitamiseks. Samuti vaadatakse üle olemasolevad tehnovõrkude lahendused ja vajadusel näha ette nende muutmine. Planeerimisseaduse § 125 lõige 1 punkt 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav, kui soovitakse olemasoleva hoone laiendamist üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Avalduse kohaselt kavandatakse planeeringuga olemasoleva hoone (ehitisealuse pinnaga 79 m2) suurendamist kuni 250 m2. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Mõraoja vkt 7 jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt Mõraoja vkt 7 katastriüksuse piire ei muudeta. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 250 m2 ning hoonete suurim lubatud arv krundil on 2. Lubatud on püstitada üksikelamu kõrgusega 9 m, millel on kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus (suurim lubatud sügavus 3 meetri) ning abihoone, kõrgusega kuni 5 meetrit. Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele on lubatud hoonestusalasse ehitada 1 kuni 20 m² ehitisealuse pindalaga hoone (nt grillmaja, kasvuhoone jms). Mõraoja vkt 7 kinnistul säilib ajutiselt olemasolev veevarustus kinnistust kirdesuunas asuvast ühispuurkaevust. Kinnistul on kohustus liituda Emajõe Veevärgi poolt rajatud ühisveevärgiga vahetult peale ühisveevärgi torustike väljaehitamist. Olemasolev reoveekogumismahuti on ette nähtud likvideerida. Mõraoja vkt 7 kinnistu reovesi on ette nähtud juhtida ajutise lahendusena kinnistu idaossa planeeritud kinnisesse biopuhastisse. Kinnistul on kohustus liituda Emajõe Veevärgi poolt rajatud ühiskanalisatsiooniga vahetult peale ühiskanalisatsioonitorustike väljaehitamist. Krundile on planeeritud maaküte. Detailplaneering on koostatud koostöös Päästeameti Lõuna päästekeskusega. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud planeeritava ala omanik ja planeeritava alaga piirnevate kinnistute omanikud ning koostööd on tehtud AS Emajõe Veevärgiga ja Keskkonnaametiga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  9.-23. märtsini 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee 23. märtsini 2020. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 1. aprillil 2020 algusega kell 16.00 Kastre Vallavalitsuses.

 

Tutvu planeeringu materjaliga (Seletuskiri, joonised, kooskõlastused ja korraldus) siin

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

744 6521

kati.kala@kastre.ee

Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 22. veebruari 2019 korraldusega nr 91 algatada Kurepalu külas asuva Mõraoja vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Kurepalu külas ning hõlmab Mõraoja vkt 7 katastriüksust (katastritunnus 18502:001:0028, sihtotstarve elamumaa 100%). Planeeritava ala pindala on 2544 m2. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõige 1 punkt 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav, kui soovitakse olemasoleva hoone laiendamist üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Avalduse kohaselt kavandatakse planeeringuga olemasoleva hoone (ehitisealuse pinnaga 79 m2) suurendamist kuni 250 ruutmeetrit.
PlanS § 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Mõraoja vkt 7 jääb üldplaneeringus elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga ning eelpool kirjutatule tuginedes on põhjendatud detailplaneeringu koostamise algatamine.
Detailplaneeringu eesmärgiks on seada olemasolevale kinnistule ehitusõigus ja arhitektuurinõuded olemasoleva hoone ümberehitamiseks. Samuti vaadatakse üle olemasolevad tehnovõrkude lahendused ja vajadusel näha ette nende muutmine. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. 
 
Tutvu korralduse ja lisadega siin

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

744 6521

kati.kala@kastre.ee