Meelespea hajaasustuse programmist toetust saanud projektile

10.07.20

Hajaasustuse programmiga seonduvad tegevused (kui oled saanud positiivse otsuse enda taotluse kohta):

 1. Kui projekt on seotud kanalisatsiooniga, sh septiku, biopuhasti rajamine ja torutööd:
  1. Ehitisregistris tuleb esitada ehitusteatis – www.ehr.ee; koos ehitisteatisega tuleb üles laadida planeeritava projekti selgitav materjal (siinkohal küsi abi ja infot enda projektis esitatud tööde tegija käest).
  2. Vallavalitsus vaatab ehitisregistri taotlused üle, vajadusel saadab parandusteks tagasi
  3. Kui ehitisregistri toimingutega on korras, vormistab Vallavalitsus toetuslepingu ning saadab toetuse saajale allkirjastamiseks
  4. Kui toetuslepingul on toetuse saaja allkiri olemas, kannab Vallavalitsus 90% toetuse summast toetuse saaja kontole ning võib töödega alustada!
 2. Kui projekt on seotud puurkaevuga
  1. Vallavalitsusele tuleb esitada puurkaevu asukoha kooskõlastamise avaldus, kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/7201/5001/KKM_m43_lisa1.pdf. Selle täitmisel küsi abi ja juhendamist enda projektis esitatud tööde tegija käest, ehk kaevumeistrilt.
  2. Peale asukoha kooskõlastamist tuleb ehitisregistris esitada ehitusloa taotlus – www.ehr.ee. Ehitusloa taotlus sisaldab projekti, mille saad küsida enda tööde tegija käest.
  3. Kui ehitisregistri toimingutega on korras, vormistab Vallavalitsus toetuslepingu ning saadab toetuse saajale allkirjastamiseks
  4. Kui toetuslepingul on toetuse saaja allkiri olemas, kannab Vallavalitsus 90% toetuse summast toetuse saaja kontole ning võib töödega alustada!
 3. Kui projekt on seotud veepuhastusseadmetega
  1. Veepuhastusseadmete lisamiseks ei ole vaja ehitisregistri toiminguid.
  2. Toetuse saamiseks tuleb sõlmida toetusleping.
  3. Kui toetuslepingul on toetuse saaja allkiri olemas, kannab Vallavalitsus 90% toetuse summast toetuse saaja kontole ning võib töödega alustada!

 

Tuletame meelde, et töödega ei tohi enne lepingu sõlmimist alustada!