Loosi tee ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

26.01.21

Kastre Vallavalitsus otsustas 21.jaanuari 2021 korraldusega nr 35 algatada Haaslavas külas asuva Loosi tee ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringualaks on Loosi tee 1, Loosi tee 3, Loosi tee 5, Loosi tee 7, Loosi tee 9, Loosi tee 11, Loosi tee 13 ja Loosi tee katastriüksused. Eelpool nimetatud kinnistute omanik on Germanfort OÜ (äriregistri registrikood 11232185). Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringu muutmine (kruntide liitmine ja ridaelamute rajamiseks ehitusõiguse määramine ning ühe krundi osas ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine). Planeeritava ala pindala on ligikaudu on 1,2226 ha. Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga.
 

Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD.

Täiendav info:
Kati Kala
maaspetsialist
744 6521