Kastre valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga 13.05.2020

16.11.20
„Kastre Vallavalitus esitas 13.05.2020 ministeeriumitele, ametitele ning
huvitatud isikutele üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende kohta ettepanekute
küsimiseks.
Ettepanekute esitamise tähtajaks oli 30.06.2020.
Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsus seisuga mai 2020:
 
1) lähteseisukohad (LS)
2) keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK)
3) Kastre valla üldplaneering (ÜP)
 
Tähtajaks saabunud ettepanekud vaadatakse läbi ning avalikustatakse koos
muudatustega seejärel ka valla kodulehel.
16.11.20

Veebruaris väljakuulutatud riigihanke tulemusel osutus Kastre valla üldplaneeringu koostajaks AS Kobras

Kastre Vallavalitsuse 28. veebruari korraldusega nr 148 kinnitati Riigihanke nr 200575 „Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" tulemused, kus madalaima pakkumise s.o 124 800,00 € esitajaks osutus AS Kobras.

20. märtsil sõlmiti AS Kobras ja Kastre vallavalitsuse vahel ka hankeleping, millega kinnitati üldplaneeringu koostamine, tööde teostamise ajaks orienteeruvalt 27 kuud.

Märtsi lõpus toimus ka esimene töökoosolek, milles osalesid üldplaneeringu juhtgrupp, planeerijad ja  keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KSH) ekspert. Peamiselt arutati üldplaneeringu koostamisel olulisi organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi.

Esimeste töökuude jooksul toimub lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine ning nendega seonduvate ettepanekute küsimine.