Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõus oleva tehnilise taristu eskiistutvustuse tulemused

18.08.22

Laekunud kirjalikud arvamused Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu tehnilise taristu eskiistutvustusele ning nendega arvestamine

Arvamuste tabel asub siin

Lisainfo: Karen Katri Voll

e-post: karenkatri.voll@kastre.ee

telefon: 5341 4205

Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõus oleva tehnilise taristu eskiistutvustus

13.05.22

Kastre Vallavalitsus saadab täiendavale avalikustamisele koostatavas Kastre valla üldplaneeringus ja KSH aruande eelnõus käsitletavate oluliste tehniliste taristute eskiistutvustuse.
Täpsemalt on seletuskirja ning KSH eelnõud täiendatud kahe silla lisandumisega.

Eskiistutvustusega näidatakse kahe silla paiknemisi – Luunja sild ning Haaslava sild, mida on käsitletud nii üldplaneeringu seletuskirjas kui keskkonnamõjude hindamise aruandes.

Paberkandjal saab eskiislahendusega tutvuda alates 16.05.2022 kuni 16.06.2022 tööajal kolmes asukohas:

1)         Melliste raamatukogu E 12.00-18.00; T ja K 10.00-17.00; N ja R 9.00-16.00

2)         Võnnu raamatukogu E, T, N 9.00-16.00; K 9.00-18.00; R 9.00-14.00

3)         Kastre Vallavalitsus, E, T ja N 8.00 – 16.00; K 8.00 – 18.00; R 8.00 – 14.00

Kastre ja Luunja valla ühendusteed, seletuskiri

Kastre ja Luunja valla ühendusteed KSH aruandes

Luunja sild (joonis)

Haaslava sillakoridorid (joonis)

Materjalid on kättesaadavad ka EVALD programmis: https://service.eomap.ee/kastrevald/#/yldplaneeringud/yldplaneeringud/2

Arvamused palume edastada kirjalikult kas posti või e-posti teel eskiislahenduse avaliku väljapaneku jooksul (16.05.2022-16.06.2022) Kastre Vallavalitsusele  aadressil  Vallamaja, Kurepalu, Kastre vald 62113, või  vald@kastre.ee.

Informatsiooni laekunud arvamuste ja võimaliku avaliku arutelu toimumise kohta edastab Kastre Vallavalitsus pärast avaliku väljapaneku lõppu.

Lisainfo:
Karen Katri Voll
keskkonnaspetsialist 

e-post: karenkatri.voll@kastre.ee
Telefon 5341 4205

Kastre valla üldplaneeringu avalik arutelu

Kastre valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku raames toimunud avalike koosolekute protokollid on kättesaadavad siit: 

1. Melliste koosoleku protokoll (05.01) 

2. Võnnu koosoleku protokoll (06.01)

3. Kurepalu koosoleku protokoll (12.01)

 

Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku jooksul ja peale väljapaneku lõppu laekunud ettepanekud ja seisukohad on kättesaadavad siit: seisukohtade tabel Tabeli andmed on seisuga 14.03.2022.

 

Avaliku arutelu KOOSOLEKU LINK on kättesaadav siit: https://bit.ly/Kastre_UP_arutelu2022

Kastre valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

  • 05. jaanuaril 2022 kell 17:30 Melliste raamatukogus
  • 06. jaanuaril 2022 kell 17.30 Võnnu kultuurimajas
  • 12. jaanuaril 2022 kell 17.30 Priiuse seltsimajas
  • Arutelul saab osaleda ka veebikeskkonnas (https://bit.ly/Kastre_UP_arutelu2022). 

 

Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamine

Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 01.11 – 01.12.2021. Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. Elektrooniliselt on materjalid alates 01.11.2021 kättesaadavad Kastre valla veebilehel: https://www.kastre.ee/kastre-valla-uldplaneeringu-koostamine ja  EVALDi programmis: https://service.eomap.ee/kastrevald/#/yldplaneeringud/yldplaneeringud/2

 

Kastre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamise materjalidega ei saa tulenevalt COVID-19 viiruse levikuga tutvuda Kastre Vallavalitsuse ruumides. Materjalidega saab avalikustamise perioodil tööajal tutvuda etteregistreerimisel Kurepalu Külakeskuses (registreerimiseks tuleb helistada 5341 4205).

 

Lisaks on paberkandjal materjalid kättesaadavad ka Melliste ja Võnnu raamatukogudes:

Melliste raamatukogu E 12.00-18.00; T ja K 10.00-17.00; N ja R 9.00-16.00

Võnnu raamatukogu E, T, N 9.00-16.00; K 9.00-18.00; R 9.00-14.00

 

Tulenevalt COVID-19 viiruse laialdasest levikust palume võimalusel eelnõu ja kaardimaterjalidega tutvuda veebis.

 

Arvamused palume edastada kirjalikult kas posti või e-posti teel eelnõu avaliku väljapaneku jooksul (01.11.2021 – 01.12.2021) Kastre Vallavalitsusele  aadressil  Vallamaja, Kurepalu, Kastre vald 62113, või vald@kastre.ee.

 

Informatsiooni avalike arutelude toimumise aja, asukohtade ning viisi kohta edastab Kastre Vallavalitsus pärast avaliku väljapaneku lõppu.

 

Lisainfo: Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee, 5341 4205

Kastre valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga 13.05.2020

16.11.20
„Kastre Vallavalitus esitas 13.05.2020 ministeeriumitele, ametitele ning
huvitatud isikutele üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende kohta ettepanekute
küsimiseks.
Ettepanekute esitamise tähtajaks oli 30.06.2020.
Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsus seisuga mai 2020:
 
1) lähteseisukohad (LS)
2) keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK)
3) Kastre valla üldplaneering (ÜP)
 
Tähtajaks saabunud ettepanekud vaadatakse läbi ning avalikustatakse koos
muudatustega seejärel ka valla kodulehel.
16.11.20

Veebruaris väljakuulutatud riigihanke tulemusel osutus Kastre valla üldplaneeringu koostajaks AS Kobras

Kastre Vallavalitsuse 28. veebruari korraldusega nr 148 kinnitati Riigihanke nr 200575 „Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" tulemused, kus madalaima pakkumise s.o 124 800,00 € esitajaks osutus AS Kobras.

20. märtsil sõlmiti AS Kobras ja Kastre vallavalitsuse vahel ka hankeleping, millega kinnitati üldplaneeringu koostamine, tööde teostamise ajaks orienteeruvalt 27 kuud.

Märtsi lõpus toimus ka esimene töökoosolek, milles osalesid üldplaneeringu juhtgrupp, planeerijad ja  keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KSH) ekspert. Peamiselt arutati üldplaneeringu koostamisel olulisi organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi.

Esimeste töökuude jooksul toimub lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine ning nendega seonduvate ettepanekute küsimine.