Hajaasustusprogrammist 2021 toetuse taotlemine

29.01.21

Riigihalduse ministri 11.01.2021.a käskkirjaga nr 4 kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruari 2021. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprilli 2021. a. Programmis osaleda soovivad elanikud saavad taotlusi esitada 2 kuu jooksul Kastre Vallavalitsusele alates 1.02.2021 kuni 1.04.2021.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist
hooneväliste veesüsteemide
kanalisatsioonisüsteemide
juurdepääsuteede
ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2021);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2016-2020) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.
Riigi Tugiteenuste kodulehel on olemas „Arvutamise abimees", kus eelnevalt sisestatud vorm aitab arvutada omaosaluse summa.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2022.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi
programmdokument ja konsulteerige valla kontaktisikuks määratud ametnikuga:
Karen Katri Voll
5341 4205
karenkatri.voll@kastre.ee

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele.

Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. Nimetatud veebilehel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Esitada tuleb järgnevad dokumendid: taotlusvorm, valdkonna projekti tegevuste kirjeldus ning projekti eelarve (Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel vormid olemas). Lisaks garantiikiri omaosaluse summa kinnitamiseks ja kaks hinnapakkumist planeeritavate tööde kohta. Kvalifitseeruvad ainult Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel olevad avalduste vormid.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele:
e-kirja teel
karenkatri.voll@kastre.ee või vald@kastre.ee

või tavapostiga
Vallamaja
Kurepalu
Kastre vald
Tartu maakond
62113

Taotlemiseks vajalikud dokumendid (allalaadimiseks)
TAOTLUSVORM
POJEKTI EELARVE
GARANTIIKIRJA NÄIDIS

Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus
Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees