Arukase tee ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

6.04.23

Arukase tee ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 12. augusti 2021 korraldusega nr 386 kehtestada Haaslava külas asuva Arukase tee ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringuga  määratud ehitusõiguse muutmine (üksikelamust paarismajaks),  hoonestusala ja ehitustingimuste täpsustamine ning juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,40 ha. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 10. märtsi 2011.a korraldusega nr 35 kehtestatud „Südame maaüksuse detailplaneering". Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt säilitatakse olemasolev krundijaotus st krundipiire ei muudeta. Planeeringuga on elamumaa katastriüksustel: Lehise tee 1 (katastritunnus 29101:001:0119),  Lehise tee 3 (katastritunnus 29101:001:0124), Lehise tee 5 (katastritunnus 29101:001:0126), Lehise tee 7 (katastritunnus 29101:001:0128), Lehise tee 9 (katastritunnus 29101:001:0130), Lehise tee 11 (katastritunnus 29101:001:0113), Arukase tee 2 (katastritunnus 29101:001:0103), Arukase tee 4 (katastritunnus 29101:001:0105), Arukase tee 6 (katastritunnus 29101:001:0107), Arukase tee 8 (katastritunnus 29101:001:01019) ja  Arukase tee 10 (katastritunnus 29101:001:0101) lubatud ehitada üks üksikelamu või üks kaksikelamu (paarismaja) koos abihoonetega. Väljapoole hoonestusala on ehitusõiguses toodud hoonete püstitamine keelatud. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on  250 m2 , mille moodustavad 1 põhihoone ja 2 abihoonet. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonetel kuni 5 m ning lubatud katusekalle põhihoonel on 25-45 kraadi.  Põhihoonel on lubatud  kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus, kuid maa-aluse korruse ehitamise eelduseks on soodsad geoloogilised tingimused, mille väljaselgitamiseks tuleb projekteerimisel teha geoloogiline uuring. Abihoonel on lubatud 1 maapealne korrus. Elamumaa kruntide veevarustus on kavandatud Lehise tee ja Arukase tee veetorustikust. Tuletõrje veevarustus lahendatakse vastavalt standardile EVS 812-6:2012. Olemasolevad ja planeeritud hüdrandid asuvad Lehise teel. Kruntide reovesi on kavandatud suunata Lehise tee ja Arukase tee kanalisatsioonitorustikku. Soojavarustus lahendatakse individuaalkütte baasil. Individuaalkütteks võib kasutada, kas soojusvahetuspumpa, päikesekütet, ökoloogilisi taastuvat tooret kasutavaid kütteviise, puitkütet ja elektrikütet. Juhul kui tulevikus rajatakse piirkonda gaasivõrk on lubatud kasutada ka gaasi. Planeeringu elluviimise kava kohaselt tuleb enne ehituslubade väljastamist seada  katastriüksustele 29101:001:0134, 29101:001:0131 ja 29101:001:0111 Kastre valla kasuks isiklik kasutusõigus ning teostada Loosi tee laiendus/asfalteerimine (sõidutee osa 5,6 m) koos tänavavalgustuse ja kõnniteega (asfaltbetooni laius 2,0 m), mis tuleb välja ehitada Loosi tee katastriüksusest (katastritunnus 29101:001:0134) kuni Lehise tee L2 piirini (Lehise tee L2 kaasa arvatud).

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel detailplaneeringute  avalikustamise keskkonnas EVALD ja tööajal Kastre Vallavalitsuses ( Vallamaja, Kurepalu küla,  Kastre vald). 

 

Arukase tee ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Kastre Vallavalitsus võttis 10. juuni 2021 korraldusega nr 294 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Arukase tee ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal kehtiva detailplaneeringuga  määratud ehitusõiguse muutmine (üksikelamust paarismajaks),  hoonestusala ja ehitustingimuste täpsustamine ning juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,40 ha. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt uusi krunte ei moodustata. Detailplaneeringuga on kavandatud 11 elamumaa krundile üks üksikelamu või üks kaksikelamu (paarismaja) koos abihoonetega. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 250 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 8,5 m ja abihoonetel kuni 5 m. Lubatud sügavus põhihoonel ja abihoonetel 3 m ning maa-aluse korruse ehitamise eelduseks on soodsad geoloogilised tingimused, mille väljaselgitamiseks tuleb projekteerimisel teha geoloogiline uuring. Lubatud katusekalle 25-45o,  lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1. Planeeritud kruntide veevarustus on kavandatud Lehise tee ja Arukase tee veetorustikust. Tuletõrje veevarustus lahendatakse vastavalt standardile EVS 812-6:2012. Olemasolevad ja planeeritud hüdrandid asuvad Lehise teel. Planeeritud kruntide reovesi on kavandatud suunata Lehise tee ja Arukase tee kanalisatsioonitorustikku. Soojavarustus lahendatakse individuaalkütte baasil. Individuaalkütteks võib kasutada, kas soojusvahetuspumpa, päikesekütet, ökoloogilisi taastuvat tooret kasutavaid kütteviise, puitkütet ja elektrikütet. Juhul kui tulevikus rajatakse piirkonda gaasivõrk on lubatud kasutada ka gaasi. Planeeringu elluviimise kava kohaselt tuleb enne ehituslubade väljastamist seada  katastriüksustele 29101:001:0134, 29101:001:0131 ja 29101:001:0111 Kastre valla kasuks isiklik kasutusõigus ning teostada Loosi tee laiendus koos kõnniteega, mis tuleb välja ehitada Loosi tee katastriüksusest (katastritunnus 29101:001:0134) kuni Lehise tee L2 piirini (Lehise tee L2 kaasa arvatud). Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  5. juuli - 19. juuli 2021. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD alates 05.07.2021.

 

Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 20. juulini 2021.

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

744 6521

kati.kala@kastre.ee