keskkonnaspetsialist  Karen Katri Voll     karenkatri.voll@kastre.ee   5341 4205

vastuvõtuajad E 9-15, K 13-17

Kastre Vallavalitsus taotleb vee erikasutusluba

16.06.20

Kastre Vallavalitsus on esitanud Keskkonnaametile taotluse vee erikasutusloa saamiseks, mille eesmärgiks on Kurepalu paisu säilitamine senisel kujul (Haaslava küla, Kurepalu küla, Mõra küla,).

Kurepalu paisjärve kalapääs ehitati 2013. aastal. Paisjärve kalapääsu ehitamisega paigaldati paisjärvele automaatne süsteem, mis jälgib veetaset ja ei lase sellel tõusta kõrgemale seadistatud näitajast. Veetaseme andmed on saadud 1973. aastal Tartu Maaparandusvalitsuse tellitud ja RPUI Eesti Maaparandusprojekti poolt koostatud projekti „Mõraoja reguleerimine. Haaslava veehoidla", mille järgi on normaalveetasemeks määratud 37,00 m abs. Kalapääsu projekti raames mõõdeti paisjärve veetasemeks 36,90 m abs, mille järgi on seadistatud ka veetaseme automaatika. Tulenevalt eeltoodust on alates 2013. aastast olnud paisjärve veetase ühtlane ning automaatne süsteem hoiab seda määratud tasemel.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil: https://kotkas.envir.ee/, sisestades otsingusse menetluse registreerimisnumbri M-109808.

KeÜS § 49 lg 1 kohaselt otsustatakse keskkonnaloa andmine otsustatakse hiljemalt 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Keskkonnaloa muutmise taotlusest teavitamine

23.10.21

Kastre Vallavalitsust teavitab, et AS Emajõe Veevärk (registrikood: 11044696, aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Sõbra tn 56, 51013, edaspidi loa taotleja) on 13.03.2020 Keskkonnaametile esitanud Tartu maakonnas Kastre vallas Roiu alevikus, Ignase külas, Päkste külas ja Haaslava külas põhjavee võtmiseks ja heitvee suublasse juhtimiseks antud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/324873 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse. Loa taotleja taotleb keskkonnaloa muutmist, et lisada keskkonnaloasse Tartu maakonnas Kastre vallas Haaslava külas Uue-Nõmme (registriosa number 3683204, katastritunnus 18501:001:0396) kinnistul asuvast Jõeääre reoveepuhastist heitvee suublasse juhtimine ning muuta keskkonnaloas olev Roiu-Risti (7003) puurkaev reservpuurkaevuks.

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) menetlusena nr M-108906.

Keskkonnaotsuste infosüsteem on leitav: https://kotkas.envir.ee/

Täiendavate küsimuste korral: Karen Katri Voll, karenkatri.voll@kastre.ee või Silja Jakobi silja.jakobi@keskkonnaamet.ee

Koroonajäätmed tuleb teistest eemal hoida

Keskkonnaministeerium avaldas KKK-d, mis aitavad tuua selgust jäätmekorralduses eriolukorra ajal. On väga tähtis minimeerida nakkuse levikut jäätmete kaudu.

„Kodusel ja kodusemal režiimil on paljud Eesti inimesed nüüd olnud juba mõne päeva ning küllap märkavad kõik igapäevase jäätmetekke hüppelist kasvu," nentis keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. „On äärmiselt oluline mõista, et diagnoositud koroonaviiruse või tolle kahtluse korral kogutaks ka jäätmeid tavapärasest teisiti." Tollepärast on ministeerium pannud kokku vastused koroonapuhangu ajal tekkida võivatele põletavatele jäätmeküsimustele.

Heinma rõhutas, et viirust kandes on kõige olulisem enda ja teiste tervis, mistõttu tuleb vastupidiselt tavareeglitele panna kõik endaga otseselt kontaktis olnud jäätmed ühte kilekotti, sulgeda too hoolikalt ning visata segaolmejäätmete sekka.  „Nimetagem neid koroonajäätmeteks, mida tuleb käsitleda nakkusohtlikena ning nad tavaprügist eraldi hoida. Kui aga viirust ega otsest viirusekahtlust pole, jätkub kõik tavapäraselt. Kindlasti tuleks jätkata biojäätmete eraldi kogumist," lisas Heinma.

Koroonaviiruse levikuga seotud jäätmeteemalised korduma kippuvad küsimused lähevad üles Keskkonnaministeeriumi kodulehele ning neid täiendatakse jooksvalt.

18.03.20
Soovime Teid informeerida kuidas toimub jäätmete vedu ja on korraldatud töö jäätmekäitlusettevõttetes eriolukorra ajal.
Esimene ja kõige tähtsam on teada, et jäätmevedu toimub jätkuvalt nii nagu lepingus kokku lepitud. Palume Teil hoolitseda, et veopäeval oleks tagatud ligipääs jäätmemahutile. Juhul kui jäätmeveos peaks esinema tõrkeid informeeritakse Teid sellest eraldi.
 
Kui on teada, et elamises on Covid-19 (niinimetatud koroonaviiruse) viirusekandja või on kahtlus, et haigestunud inimesel on vastav viirus, siis palume jäätmeid mitte liigiti koguda (sest neid sorteeritakse hiljem sorteerimisliinil käsitsi), panna kõik jäätmed kilekotti, see võimalikult korralikult sulgeda ja viia selline kott olmejäätmete mahutisse. Kindlasti palume sellised jäätmed asetada mahutisse, mitte selle kõrvale või konteineri kaanele.
 
Eramute omanikke palume tungivalt leida võimalus tuua jäätmemahuti veopäeval väljapoole piirdeaeda, et vähendada teenust osutavate töötajate töökoormust ja mittevajalikke kontakte. Eriolukorraga seoses palume jäätmeveoki operaatoreid mitte kõnetada, ega läheneda neile lähemale kui 2 meetrit.

 

17.03.20

Hetkel on Tartu linna jäätmejaam, aadressiga Jaama 72c, suletud seoses COVID-19 viiruse levikuga. Jäätmejaama ajutine sulgemine ei tähenda, ei jäätmeid võiks mõnel muul viisil hävitama hakata (põletamine, loodusesse viimine). Hoiame ümbruse puhtana ning kasutame jäätmejaama edasi siis kui selleks vastav teade tuleb.

 

Lugupidamisega,

Karen Katri Voll

Kastre Vallavalitsus
keskkonnaspetsialist
Tel 5341 4205