Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2019. aastal: tabel

Alus: Kastre Vallavalitsuse 05.08.2019 korraldus nr 400 „Hajaasutsue programmi taotluste rahuldamine".

20.02.19

Riigihalduse ministri 19.02.2019.a käskkirjaga nr 1.1-4/22 kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märts 2019.a ning taotluse esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019.a.

Programmis osaleda soovivad elanikud saavad taotlusi esitada 2 kuu jooksul Kastre Vallavalitsusele alates 11.03.-13.05.2019.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises,
millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2019);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval (2014-2018) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.  Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. 
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2020. 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti
läbi programmdokument ja konsulteerige valla kontaktisikuks määratud ametnikuga.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. 

Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt aadressil https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.
Toimetaja: MART KEERUTAJA