13.06.19

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                         13. juuni 2019 a. nr 1-2/14
 

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 18. juunil 2019 kell 17.00 Järvselja jahilossis.

Arutlusele tulevad küsimused:
 

1) Kastre valla arengukava aastateks 2019-2026 kinnitamine

Arengukava eelnõu

2) Kastre valla 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Vandeaudiitori aruanne

3) Nõustumine transpordimaa sihtotstarbega Alliku tee L1 kinnistu omandamisega

4) Kohalike teede nimekirja täiendamine ja teeregistrisse kandmine

5) Sundvalduse seadmine (Rasvatihase)

6) Loa andmine riigihanke korraldamiseks (elektrienergia)

7) Loa andmine riigihanke korraldamiseks (koolitransport)

8) Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

9) Ülevaade Tartumaa Arendusseltsi tegevustest ning kohaliku omavalitsuse jaoks olulistest uutest LEADER meetme taotlusvoorudest 2019-2020 aastal

10) Informatsioon (reservfondi eraldis) ja muud küsimused.
 

Mati Möller

Volikogu esimees