« Tagasi

Südame katastriüksuse vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kastre Vallavalitsus võttis 24. jaanuaril 2020 korraldusega nr 69 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva Südame katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala moodustavad Südame (katastritunnus 29101:001:0165), Südame puhasti (katastritunnus 29101:001:0168), Südame puurkaev (katastritunnus 29101:001:0169) ja Kaarli (katastritunnus 18501:001:1291) katastriüksused. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks ja määrata ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 10. märtsi 2011. a korraldusega nr 35 kehtestatud Südame maaüksuse detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 4 ridaelamu krunti (POS 1- POS 4), 2 üldmaa krunti (POS 5 ja POS 6) ning 1 elamumaa krunt POS 7, millele ehitusõigust ei seata ja see liidetakse Suure-Südame kinnistuga ning 1 tootmismaa krunt POS 8. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala POS 1 ja POS 2 on 680 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 1. POS 3 ja POS 4 on hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 775 m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 1. POS 1-POS 4 on lubatud püstitada ridaelamu kõrgusega 9 m, millel on kuni 2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus. Ridaelamute juurde on kavandatud kokku 110 parkimiskohta. POS 6 on lubatud rajada koerte jalutusväljak ( ca 2000 m2) ja POS 8 asub olemasolev reoveepumpla.

Detailplaneering on koostatud koostöös Päästeameti Lõuna päästekeskusega. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud planeeritava ala omanik ja planeeritava alaga piirnevate kinnistute omanikud ning koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ-ga (tehnilised tingimused nr 328302),  Telia Eesti AS-ga (tehnilised tingimused nr 32288754) ja AS-ga Emajõe Veevärk (ülevaatamise otsus nr:19-00256).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  17. veebruar- 2. märts 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 2. märtsi 2020.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 11. märtsil 2020 algusega kell 16.00 Kastre Vallavalitsuses.

Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

Link, millelt on võimalus tutvuda planeeringu materjaliga (Seletuskiri, joonised, kooskõlastused ja korraldused)