Aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õppijasõbraliku tööandja ja aasta õpiteo tunnustamine


Täiskasvanud õppija nädal on traditsiooniks muutunud elukestvat õppimist väärtustav  sündmus,  mille  raames tunnustatakse aasta   õppijat,  aasta koolitajat, aasta õppijasõbralikku tööandjat ja aasta õpitegu.

Kandidaatide esitamine:

Kandidaadid esitatakse piirkondlikule koordinaatorile vastaval taotlusvormil

31. maiks 2018.

Vormid on leitavad ETKA Andrase kodulehel

www.andras.ee/täiskasvanud  õppija nädal/tunnustamine.

Silmapaistvamaid     õppijaid,     koolitajaid,     õppijasõbralikke     tööandjaid     ja õpitegusid võivad piirkondlikuks tunnustamiseks esitada kõik  juriidilised ja füüsilised  isikud.  Organisatsioonid  ja isikud  võivad  kahe soovitaja  olemasolul tunnustust taotleda ka ise.

Kandidaatide esitamisel soovitame aluseks võtta järgmised tingimused:

AASTA  ÕPPIJA

Tunnustamiseks  võivad  kandidaadi  esitada  kõik  juriidilised ja füüsilised  isikud või   isik  ise   kahe  soovitaja   olemasolul.   Palume   tuua  konkreetseid   näiteid kandidaadi õppimisest ja saavutustest.

Aasta õppija on  TÄISKASVANUD INIMENE,

   kelle  elus  on õppimine  kaasa toonud mõne kvalitatiivse  muutuse töös, perekonnaelus, ühiskondlikus tegevuses, tervisekäitumises jne


AASTA  KOOLITAJA

Tunnustamiseks  võivad  kandidaadi  esitada  kõik  juriidilised ja füüsilised  isikud või  kandideeriv  isik ise  kahe soovitaja  olemasolul.  Palume  tuua konkreetseid näiteid kandidaadi koolitamistegevustest ja saavutustest.

Aasta koolitaja on isik,

kes      on     täiskasvanute       koolitajana       tegev       avalikus,

era-

ja/või

 

kolmandas sektoris;

 

 

kes toetab täiskasvanud inimeste enesearengut;

 

 

kes tegeleb süstemaatiliselt enesetäiendamisega;

 

 

kes omab täiskasvanute koolitaja kutset (soovituslik)

 

 

 

AASTA ÕPPIJASÕBRALIKU TÖÖANDJA

Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik  juriidilised ja füüsilised isikud. Palume   esitamisel   võtta  aluseks   abistavad   küsimused,   sest  need  aitavad valida parima kandidaadi võrdsetel alustel. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi saavutustest.

Aasta õppijasõbralik tööandja on organisatsioon,

   kus    töötajate       enesetäiendamine       on    oodatud          ja     õppimist      toetatakse vastavalt "Täiskasvanute koolituse seadusele";

  kus  toimub   järjepidev   ja  süstemaatiline   personali   arengu  toetamine   ja koolitamine;

  kus    on    välja     töötatud       ja     rakendatud       personalipoliitika,        sh.      töötajate väljaõppe, täiendõppe või  uute töötajate juhendamise põhimõtted;

  kus organisatsioon  näitab  üles  sotsiaalset  vastutust õpivõimaluste  loomisel, tehes koostööd teiste organisatsioonide ja sotsiaalsete partneritega.

 

AASTA ÕPITEO

Tunnustamiseks  võivad  kandidaadi  esitada  kõik  juriidilised ja füüsilised  isikud või  isik ise kahe soovitaja olemasolul. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi/ kandidaatide õppimisalastest saavutustest.

Aasta õpitegu on täiskasvanute õppimist edendav tegu:

  mille käigus on julgustatud täiskasvanuid õpinguid alustama ja/või jätkama ning lõpetama;

  mis koostöös partneritega on aidanud kaasa teadlikkuse tõstmisele õppimisvõimalustest täiskasvanuna

 

Aasta õpiteo tiitli kandidaat võib olla organisatsioon, kogukond, sõpruskond, grupp, sündmus, projekt jne.

Lisaks   nimetatud  kategooriatele  võib iga   organisatsioon   või    piirkond vastavalt  oma võimalustele  tunnustada  ka teisi  kategooriaid,  näiteks seeniorõppija, õppiv perekond, õpirühm jt.