« Tagasi

Kinnisvara müük avalikul suulisel enampakkumisel

Kinnisvara müük avalikul suulisel enampakkumisel

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Kastre Vallavolikogu  23.01.2018 määruse nr 15 „Kastre valla vallavara valitsemise kord" ja Tartu Maakohtu 16.10.2018 kohtumääruse, annab Kastre Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

 1. Müüa avalikul suulisel enampakkumisel 1–toaline  korter üldpinnaga 46,10 m2 aadressil Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla, Suure-Südame korter nr 4, enampakkumise alghinnaga 10 000 eurot.
 2. Kuulutus enampakkumise läbiviimise kohta avaldada ajalehes Tartu Postimees, valla kodulehel, www.kastre.ee ja kinnisvaraportaalis www.kv.ee hiljemalt 30 tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega.
 3. Kinnitada suulise enampakkumise läbiviimise tähtajaks 28. november 2018, kell 16.00.
 4. Määrata korralduse punktis 1 nimetatud vara müügi läbiviimise eest vastutavaks isikuks majandusosakonna juhataja Tõnu Muru.
 5. Kinnitada suulise enampakkumise läbiviimise kord (korralduse lisa 1).
 6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

                                                                                              

Priit Lomp                                                                                                               

vallavanem                                                                                   Annika Pajumaa-Murov

                                                                                                      vallasekretär

 

           

KINNITATUD

Kastre Vallavalitsuse

26.10.2018.a

korraldusega nr 503

 

Kinnisvara võõrandamise kord

 

Kord reguleerib Kastre Vallavalitsuse poolt 29.11.2018.a  avalikul suulisel enampakkumisel

kinnisvara müüki.

 1. Enampakkumisel müüakse:

1–toaline  korter üldpinnaga 46,10 m2 aadressil Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla, Suure-Südame korter-4 .

 1. Enampakkumise alghind on 10 000 eurot.
 2. Suuline enampakkumine toimub 28. novembril 2018.a  kell 16.00 Kastre  Vallavalitsuses, vallavanema kabinetis.
 3. Enampakkumisest osavõtmiseks peab osavõtja poolt olema tasutud tagatisraha 10% müüdava vara alghinnast ja eraldi maksega enampakkumisel osalemise tasu 20 eurot hiljemalt enampakkumise ajaks Kastre Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE531010102034612006 selgitustega „Kinnisvara enampakkumine, korteri ostu tagatisraha" ja „osalemistasu enampakkumisel".
 4. Korteriga on võimalik kohapeal tutvuda 14.11.2018 kell 16.00-16.30 ja 21.11 kell 16.00-16.30 , lisa infot saab telefon 5139142.
 5. Enampakkumise võitja peab tema poolt osta soovitud korteri eest tasuma ja ostu-müügilepingu sõlmima kahe kalendrikuu jooksul temale võitjaks tunnistamise otsuse teatavakstegemisest.
 6. Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha 30 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumise päevast arvates. Pakkumise võitja makstud tagatisraha tasaarvestatakse müügihinna tasumisel.
 7. Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.