Sotsiaalvaldkonna õigusaktid

 

  1. Sünnitoetuse määramise ja maksmise kord Kastre vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017473
  2. Matusetoetuse maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018035
  3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel https://www.riigiteataja.ee/akt/417022018031
  4. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018013
  5. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018014
  6. Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018015
  7. Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018016
  8. Koduteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018023
  9. Tugiisikuteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018024

Keskkonna valdkonna õigusaktid

Haaslava Vallavolikogu 16.04.2014.a määrus nr 10 „Haaslava valla heakorra eeskiri" https://www.riigiteataja.ee/akt/430042014077

Mäksa Vallavolikogu 01.04.2003.a määrus nr 5 „Heakorra ja kaevetööde eeskirja kehtestamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/430052014033

Võnnu Vallavolikogu 26.09.2002.a määrus nr 13 „Heakorra- ja kaevetööde eeskirja kinnitamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/213714

21.06.19

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks

Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.

„Kui seni pidi inimene lähedase surma korral matuse-, pärimis- ja muude vajalike tegevustega alustamiseks pöörduma esmalt tervishoiuteenuse osutaja poole ja siis kohalikku omavalitsusse, kus registreeriti surm ja anti surmatõend, siis juulikuust saab esmase surmatõendi tervishoiuteenuse osutajalt ja kohalikku omavalitsusse minema ei pea," sõnas Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. „Niigi raskel ajal on inimese jaoks oluline, et asjaajamist ja käimisi oleks võimalikult vähe."

Elektroonilise andmevahetuse käivitamisega jõuavad surmaga seotud andmed kiirelt rahvastikuregistrisse ning surma põhjuste registrisse. Sellega väheneb surnu lähedaste ajakulu, lisaks välditakse olukordi, kus lähedased peavad maksma riigile tagasi surnule väljamakstud toetusi või pensioni.

Arenduste tulemusel muutub surma põhjuste register elektroonseks ning paraneb surma põhjuste registri andmete kvaliteet. "Kaovad paberil arstlikud surmateatised ja arstid ei pea enam andmeid paberil surma põhjuste registrisse edastama," ütles Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar.

Kui inimene on surnud enne 1. juulit 2019, siis tuleb matmiseks vajaliku surmatõendi saamiseks minna kohalikku omavalitsusse, pärast 1. juulit saavad surnu lähedased surmatõendi tervishoiuasutusest.

Siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi surma registreerimise lihtsustamise ühisprojekt sisaldas IT-arendusi ning muudatusi perekonnaseisutoimingute seaduses. Tegemist on esimese etapiga arendusprojektis, mille kaugem eesmärk on muuta kogu surmaga seotud asjaajamine paberivabaks ning võimalikult mugavaks kõigile osapooltele.

Lugupidamisega

Pia Kuusik

kommunikatsiooninõunik
Siseministeerium

612 5033  |  530 51036
Pikk 61, 15065 Tallinn

Toimetaja: MART KEERUTAJA